12 oktober ✝ Donderdag in de zeventwintigste zondag door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

1055

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1058

KS

1061

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1062

KS

1065

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1066

KS

1069

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

 

Openingstekst

Est. 15, 9-11

Aan uw macht, Heer, is alles onderworpen
en niemand kan uw wil weerstaan.
Want Gij hebt alles geschapen:
hemel en aarde met al wat het uitspansel omvat.
Gij zijt de Heer van het heelal!

Eerste lezing

Mal. 3, 13-20a
De dag gaat komen, die brandt als een oven.

Uit de Profeet Maleachi

„Uw woorden ergeren Mij”, zegt de Heer.
Gij vraagt:
„Wat was er in onze gesprekken dan tegen U gericht?”
Gij hebt gezegd:
„Het is zinloos God te dienen.
„Wat winnen wij ermee, dat wij zijn geboden onderhouden
en voor de Heer van de legerscharen
in boetekleren lopen?
„Het is immers zo,
dat wij degenen die God trotseren gelukkig prijzen;
degenen die kwaad doen, gaat het voor de wind
en degenen die God verzoeken brengen het er goed af.”
Toen spraken degenen die de Heer vrezen, met elkaar.
En de Heer heeft geluisterd en het gehoord.
En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld
aangaande hen die de Heer vrezen,
hen die zijn naam eerbiedigen.
„Zij zullen mijn eigendom zijn,
zegt de Heer van de hemelse machten,
op de dag die Ik ga maken.
„Dan zal Ik hen sparen,
zoals een man zijn zoon spaart, wanneer die hem dient.
„Dan zult gij opnieuw het verschil zien
tussen de rechtvaardige en de boosdoener,
tussen diegene die God dient en degene die Hem niet dient.
„Want weet wel: de dag gaat komen, die brandt als een oven.
„Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen,
zij worden dan als kaf.
„De dag die gaat komen steekt hen in brand
– zegt de Heer van de hemelse machten –
de dag, die wortel noch tak van hen overlaat.
„Maar voor u, die mijn naam vreest,
gaat dan de zon van de gerechtigheid op,
die met haar vleugels genezing brengt.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 1, 1-2, 3, 4.6

R: Gelukkig is de man,
die op de Heer zijn hoop stelt. (Ps. 40 (39), 5a)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters;
maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet:
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

Vers voor het Evangelie

1 Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 11, 5-13
Vraagt en u zal gegeven worden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Stel dat iemand van u een vriend heeft.
„Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt:
Vriend, leen mij drie broden,
want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.
„Zou die ander van binnen uit dan antwoorden:
Val me niet lastig;
de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed;
ik kan niet opstaan om het te geven?
„Ik zeg u,
als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is,
zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft,
om zijn onbescheiden aandringen.
„Tot u zeg Ik hetzelfde:
Vraagt en u zal gegeven worden;
zoekt en gij zult vinden;
klopt en er zal worden opengedaan.
„Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt;
en voor wie klopt doet men open.
„Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven,
als deze hem om brood vraagt?
„Of als hij om vis vraagt
zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven?
„Of als hij een ei vraagt
zal hij hem toch geen schorpioen geven?
„Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt –
goede gaven aan uw kinderen weet te geven,
hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel
de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Klaagl. 3, 25

Goed is de Heer voor wie op Hem hoopt,
voor iedere mens die Hem zoekt.

Een reactie achterlaten