12 december ✝ Derde zondag van de advent

Lezingen

Heilige van de dag

H. Maagd van Guadalupe

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

996

Lauden

Hymne

729

Psalmen

999

KS

41

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1003

KS

5

Vespers

Hymne

725

Psalmen

1006

KS

42

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Maagd van Guadalupe

In het jaar 1531 verscheen de maagd Maria op de heuvel Tepeyac nabij Mexico-Stad, in het gebied dat nu Mexico is, aan Juan Diego Cuauhtlatoatzin afkomstig uit een geslacht van inheemse Indianen. Op zijn mantel bleef op wonderbare wijze een beeltenis achter, die de christengelovigen aldaar nog steeds vereren. Door deze man, die een zeer zuiver geloof bezat, roept de moeder van God en van de Kerk alle volkeren tot Christus’ liefde.

Openingstekst

Fil. 4, 4-5

Verheugt u in de Heer te allen tijde!
Nog eens: verheugt u! De Heer is nabij.

Eerste lezing

Sef., 3, 14-18a

De Heer zal zich uitbundig om u verblijden.

Uit de Profeet Sefanja

Sion, jubel van vreugde, juich, Israël,
verheug u en wees blij, Jeruzalem, met heel uw hart !
Het vonnis dat op u drukte,
werd door de Heer vernietigd.
Hij heeft uw vijand verjaagd.
De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u:
nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen !
Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden:
Vrees niet, Sion,
en laat uw handen niet verslappen.
De Heer, uw God, is bij u
als een reddende held.
Uitermate verheugt Hij zich om u,
door zijn liefde maakt Hij u nieuw;
Hij jubelt om u van vreugde.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Jes.,12, 2-3, 4 bcd, 5-6

R:    Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

Ik dank U, o Heer, Gij waart toornig op mij,
maar nu schenkt Gij troost en vergeving.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.

De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.

Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

Tweede lezing

Fil., 4, 4-7
De Heer is nabij.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u !
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.
Weest onbezorgd.
Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking,
en nooit zonder dankzegging.
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat
zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Jes., 61, 1 (cf. Lc., 4, 18)

Alleluia.
De geest des Heren is over Mij gekomen;
Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap
te brengen.
Alleluia.

Evangelie

Lc., 3, 10-18
Wat moeten wij doen ?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:
„Wat moeten wij doen?”
Johannes gaf hun ten antwoord:
„Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen
met wie niets heeft,
en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.”
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden
en ze vroegen hem:
„Meester, wat moeten wij doen ?”
Hij zei hun:
„Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld.”
Ook soldaten ondervroegen hem:
„En wij, wat moeten wij doen?” Hij antwoordde:
„Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen,
maar tevreden zijn met uw soldij.”
Omdat het volk vol verwachting was
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde,
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
„Ik doop u met water, maar er komt iemand
die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
„Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
„De wan heeft Hij in zijn hand
om zijn dorsvloer grondig te zuiveren
en zijn tarwe te verzamelen in de schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.”
Zo en met nog vele andere vermaningen
verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Jes. 35, 4

Zegt tot allen die de moed verloren hebben:
Vat moed en vreest niet; onze God komt: Hij zal ons redden!

Menu sluiten