12 juni ✝ Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Lezingen
Heilige van de dag

H. Drie-eenheid

Evangelielezing

Lezing

Hymne

555

Psalmen

553

Lauden

Hymne

555

Psalmen

780

KS

557

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

784

KS

558

Vespers

Hymne

559

Psalmen

788

KS

560

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Drie-eenheid

hoogfeest

Openingstekst

Gezegend zij God de Vader,
gezegend de eniggeboren Zoon van God
samen met de heilige Geest,
want Hij heeft ons zijn barmhartigheid bewezen.

Eerste lezing

Spr., 8, 22-31
De Wijsheid was gevormd lang voor het begin der aarde.

Uit het boek der Spreuken

Zo spreekt de Wijsheid van God:
De Heer schiep mij vóór al het bestaande,
vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft.
Van eeuwigheid ben ik gevormd,
lang vóór het begin der aarde.
Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren,
vóór er bronnen waren, overstromend van water.
Voordat de bergen geplaatst werden,
en vóór de heuvels; werd ik geboren.
De aarde had Hij nog niet geschapen met haar vlakten,
noch ook de kostbare grondstoffen in haar schoot.
Toen Hij de hemel grondvestte was ik erbij,
en toen Hij een kring trok rond de wereldzee.
Toen Hij de wolken boven bevestigde,
en de bronnen aanbracht in de diepte,
toen Hij de zee haar grenzen wees,
opdat het water zijn oevers niet te buiten zou gaan,
toen Hij de fundamenten legde voor de aarde,
was ik aan de zijde van de Kunstenaar,
en was ik zijn troetelkind, dag voor dag,
en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht.
Ik speelde over het oppervlak van zijn aarde,
en het was me een genot bij de mensen te zijn.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps., 8, 4-5, 6-7, 8-9

R:    Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam
op aarde !

Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers,
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet.

Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht.

Heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd.

Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden.

Vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen.

Tweede lezing

Rom., 5, 1-5
Tot God door Christus in de liefde van de Geest.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
Gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid Gods.
Meer nog,
wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
volharding tot beproefde deugd
en deze weer tot hoop.
En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

  1. Apok., 1, 8

Alleluia.
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
God die is, die was en die komt.
Alleluia.

Evangelie

Joh., 16, 12-15
Al wat de Vader heeft is het Mijne. De Geest zal u verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu nog niet dragen.
„Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen.
„Hij zal niet uit zichzelf spreken
maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
„Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
„Al wat de Vader heeft is het Mijne.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Gal. 4, 6

Omdat gij zonen en dochters zijt,
heeft God de Geest van zijn Zoon in uw hart gezonden;
Hij roept in u: Abba, Vader!

Menu sluiten