12 mei ✝ Donderdag in de vierde week van Pasen

Lezingen

Heilige van de dag

HH. Nereus en Achilleus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

1158

Lauden

Hymne

752

Psalmen

1160

KS

461

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

1164

KS

423

Vespers

Hymne

748

Psalmen

1167

KS

463

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

HH. Nereus en Achilleus

martelaren

Nereus en Achilles dienden in het keizerlijk leger alvorens zich, bij het zien van de moed van de veroordeelde christenen, te bekeren. Deze overgang moesten zij met de dood bekopen, waarschijnlijk ten tijde van Diocletianus. Boven hun graf aan de Via Ardeatina (buiten Rome) is later ter ere van hen een basiliek opgericht.

Openingstekst

naar Ps. 68 (67), 8-9 en 20

God, toen Gij aan het hoofd van uw volk op weg ging,
een weg voor hen baande en onder hen woonde,
beefde de aarde en kwam er dauw uit de hemel.
Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 13, 13-25
Uit het nakomelingschap van David heeft God Jezus de Verlosser doen voortkomen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Het gezelschap van Paulus voer nu weg uit Pafos
en begaf zich naar Perge in Pamfylië;
daar scheidde Johannes zich van hen af
en keerde naar Jeruzalem terug.
Van Perge reisden ze verder
en ze bereikten Antiochië in Pisidië,
waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen en plaats namen.
Na de voorlezing van de Wet en de Profeten
lieten de oversten van de synagoge hun zeggen:
“Mannen broeders,
indien ge een opwekkend woord tot het volk te zeggen hebt
spreekt dan.”
Paulus stond op, wenkte met de hand en zei:
“Mannen van Israël en godvrezenden, luistert.
De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren,
en het volk groot gemaakt tijdens het verblijf in Egypte
en met machtige hand daaruit weggevoerd.
Ongeveer veertig jaar
heeft Hij hen in de woestijn met zorgen omringd;
waarna Hij zeven volkeren in Kanaän vernietigde
en hun het land in bezit gaf.
Dit omvatte ongeveer vierhonderdvijftig jaren.
Daarna gaf Hij hun rechters
dit duurde tot aan de profeet Samuel.
Hierna vroegen zij om een koning
en God gaf hun Saul, de zoon van Kis,
een man uit de stam Benjamin:
veertig jaar lang.
Nadat Hij hem verworpen had
verhief Hij David tot hun koning.
Van deze gaf Hij het getuigenis
Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï,
een man naar mijn hart die mijn wil in alles zal volbrengen.
Uit zijn nakomelingschap heeft God volgens belofte
voor Israël een Verlosser doen voortkomen, Jezus;
nadat reeds Johannes vóór zijn optreden
een doopsel van bekering had gepredikt
aan heel het volk van Israël.
Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was zei hij:
Wat ge meent dat ik ben ben ik niet;
maar na mij komt iemand wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 89 (88), 2-3, 21-22, 25, 27

R:       Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
of:
Alleluia.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.

Mijn dienaar David heb Ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie;
als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Mijn trouw en mijn genade leiden hem,
mijn Naam zal hem de zege schenken.
Hij zal Mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.

Vers voor het Evangelie

Rom. 6, 9

Alleluia.
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 13, 16-20
Wie Hem opneemt die Ik zal zenden, neemt Mij op.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

Nadat Jezus de voeten van zijn leerlingen had gewassen
zei Hij tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
een dienaar staat niet boven zijn heer
en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft.
Wanneer gij dit beseft
zalig gij als gij er naar handelt.
Ik kan dit niet van u allen zeggen.
Ik weet wie Ik heb uitgekozen
maar het Schriftwoord moet vervuld worden:
Die mijn brood eet heft zijn hiel tegen Mij op.
Nu reeds zeg Ik het u, vóórdat het gebeurt,
opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven dat Ik ben.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u
wie Hem aanvaardt die Ik zal zenden aanvaardt Mij,
en wie Mij aanvaardt
aanvaardt Hem die Mij gezonden heeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 28, 20

(Dit zegt de Heer:) Ik ben met u alle dagen
tot aan het einde van de tijd. Alleluia.

Menu sluiten