11 september ✝ Maandag in de drieëntwintigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

700

Psalmen

1011

Lauden

Hymne

701

Psalmen

1013

KS

1017

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1018

KS

1021

Vespers

Hymne

703

Psalmen

1021

KS

1024

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

Openingstekst

Ps. 119 (118), 137 en 124

Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist.
Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid.

Eerste lezing

Kol. 1, 24-2, 3
Ik ben dienaar van de kerk geworden om het geheim te verkondigen
dat verborgen was voor alle eeuwen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Op het ogenblik verheug ik mij
dat ik voor u mag lijden, en in mijn lijdend lichaam aanvullen
wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus,
ten bate van zijn lichaam dat de kerk is.
Ik ben haar dienaar geworden
krachtens de opdracht die God mij gegeven heeft
om u het woord Gods te brengen in heel zijn volheid:
om het geheim te verkondigen
dat verborgen was voor alle eeuwen en alle generaties
maar dat nu is geopenbaard aan zijn heiligen.
Hun heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar
dit geheim is onder de heidenvolken.
En zo luidt het:
,Christus in u’
en ook:
,de hoop op een eeuwige heerlijkheid’.
Hem verkondigen wij dus
wanneer wij allen, zonder onderscheid
vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is
om ook allen, zonder onderscheid,
in Christus tot volmaaktheid te brengen.
Daarvoor span ik mij in,
strijdend met zijn kracht die machtig in mij werkt.
Want gij moet weten
welk een zware strijd ik te voeren heb
voor u en voor de gelovigen in Laodicéa
en voor zovelen die mij nooit hebben gezien.
Al mijn zwoegen is erop gericht
dat zij goede moed houden
en innig in liefde verbonden blijven, en zo komen
tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim
waarin alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 62 (61), 6-7, 9

R: Bij God ligt mijn heil en mijn eer.

Bij God alleen moet ik rusten,
van Hem komt al wat ik hoop.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, Hij laat mij niet los.

Blijf altijd op Hem vertrouwen,
mijn volk, stort uw hart bij Hem uit;
Hij is onze enige toevlucht.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 105

Alleluia.
Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 6, 6-11
Men hield Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

Het gebeurde op een sabbat,
toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten,
dat er een man aanwezig was
met een verschrompelde rechterhand.
De schriftgeleerden en Farizeeën hielden Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten,
om iets te vinden waarvan zij Hem zouden kunnen beschuldigen.
Maar Hij wist wat ze dachten
en Hij zei tot de man met de verschrompelde hand:
„Sta op en kom in het midden.”
De man stond op en trad naderbij.
Daarop sprak Jezus tot de Farizeeën:
„Ik vraag u
is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad,
iemand te redden dan te laten omkomen?”
Toen liet Hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man:
„Steek uw hand uit.”
Hij deed het, en zijn hand was weer gezond.
Toen waren ze buiten zichzelf van woede
en ze bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 42 (41), 2-3

Zoals een hert verlangt naar waterbronnen,
zo verlangt mijn geest naar U, o God.
Mijn geest dorst naar God, de Sterke, naar Hem die leven is.

Een reactie achterlaten