11 juni ✝ Tiende zondag door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Barnabas

Evangelielezing

Lezing

Hymne

693

Psalmen

882

Lauden

Hymne

697

Psalmen

886

KS

890

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

891

KS

893

Vespers

Hymne

699

Psalmen

894

KS

898

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Barnabas

apostel

Barnabas, geboren op het eiland Cyprus, behoorde tot de eerste gelovigen van de kerk van Jeruzalem. Hij verkondigde het evangelie te Antiochië, sloot zich bij de apostel Paulus aan en vergezelde hem op zijn eerste reis. Ook was hij op het Concilie van Jeruzalem aanwezig. In zijn vaderland teruggekeerd, verbreidde hij er het evangelie, totdat hij door de dood werd weggeroepen.

 

 

Openingstekst

Ps. 27 (26),12

De Heer is mijn licht en mijn redding, wie zou ik vrezen?
De Heer is de beschermer van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij.

Eerste lezing

Hos. 6, 3-6
Vroomheid wens Ik, geen offergaven.

Uit de Profeet Hosea

Wij willen de Heer liefhebben, ons inspannen om Hem te kennen.
Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich,
komt Hij over ons als de regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.
„Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm?
„Wat moet Ik met u beginnen, Juda?
„Uw vroomheid is als de morgennevel,
als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt.
„Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten,
heb Ik de dood gebracht door de woorden van mijn mond
mijn oordeel brak door als het licht.
„Want vroomheid wens Ik, geen offergaven,
en liefde voor God, meer dan brandoffers.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 50 (49), 1 en 8, 12-13, 14-15

R: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

De Heer, de God der goden, spreekt,
Hij roept de aarde van het oosten tot het westen

Ik maak u over offers geen verwijt
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Ik zou het u niet zeggen als Ik honger had,
Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde.

Zou Ik soms vlees van stieren eten
of bloed van bokken nuttigen als drank?

Brengt liever God het offer van uw lof,
volbrengt de Allerhoogste uw geloften.

Dan moogt ge in verdrukking tot Mij roepen
Ik zal u redden als ge Mij vereert.

Tweede lezing

Rom. 4, 18-25
Hij twijfelde niet, maar heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt
en geloofd dat hij vader zou worden van vele volken,
gelijk hem gezegd was
„Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.”
Zijn geloof verflauwde niet,
toen hij, de honderdjarige,
dacht aan zijn eigen afgeleefd lichaam
en aan de dorre schoot van Sara.
Hij twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte.
Integendeel,
hij heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof,
door zijn vaste overtuiging
dat God bij machte is te volvoeren wat Hij heeft toegezegd.
Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend.
Deze woorden werden niet alleen neergeschreven
om zijnentwille,
maar ook om ons,
wie het geloven eveneens zal worden aangerekend,
daar wij geloven in Hem
die Jezus onze Heer van de doden heeft opgewekt
Jezus die is overgeleverd om onze misslagen
en is opgewekt om onze rechtvaardiging.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer.
Want Ik heb u alles medegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 9, 9-13
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd trok Jezus verder.
Hij zag iemand aan het tolhuis zitten
die Matteüs heette,
en Hij zei tot hem:
„Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen,
zeiden ze tot zijn leerlingen:
„Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?”
Jezus hoorde dit en zei:
„Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
„Gaat heen en leert wat het zeggen wil
Ik wil liever barmhartigheid dan offers:
„Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.18 (17), 3

De Heer is mijn steun en mijn sterkte;
Hij brengt mij in veiligheid. Hij is mijn God en mijn Helper.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten