11 februari ✝ Zesde zondag door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

O.-L.-Vrouw van Lourdes

Evangelielezing

Lezing

Hymne

693

Psalmen

882

Lauden

Hymne

697

Psalmen

886

KS

890

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

891

KS

893

Vespers

Hymne

699

Psalmen

894

KS

898

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

O.-L.-Vrouw van Lourdes

In het jaar 1858 verscheen de onbevlekte maagd Maria in de grot van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. Niet het historische feit van de verschijningen wordt liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige meisje zondaars tot bekering roept en in de kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral ten dienste van zieken en noodlijdenden.

 

 

Openingstekst

Ps. 31(30), 3-4

God, laat mij bij U bescherming vinden,
wees mij een veilige toevlucht,
want Gij zijt mijn steun en sterkte;
geef mij leiding en help mij verder omwille van uw Naam.

Eerste lezing

Lev. 13, 1-2. 45-46
Wie huidziekte heeft moet apart wonen en buiten het kamp blijven.

Uit het boek Leviticus

De Heer sprak tot Mozes:
„Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid
en gaat het lijken op huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aaron
of bij een priester van diens geslacht brengen.
„Degene die aan huidziekte lijdt
moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen;
Hij moet zijn baard bedekken en roepen:
Onrein, onrein!
„Zolang de ziekte duurt is hij onrein;
hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 32 (31), 1-2, 5, 11

R: Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.

Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.

Toen heb ik mijn zonde beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.

Ik sprak: voor de Heer beken ik mijn fout;
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.

Want talrijke rampen treffen de zondaar,
maar God beschermt die vertrouwen op Hem.

Weest blij in de Heer, alle vromen,
verheugt u en jubelt, oprechten van hart.

Tweede lezing

1 Kor. 10, 31- 11, 1
Weest mijn navolgers zoals ik het ben van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Of gij dus eet of drinkt,
of wat gij ook doet doet alles ter ere Gods.
Geeft geen aanstoot,
noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk;
ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn
en ik zoek niet mijn eigen voordeel
maar dat van de gemeenschap,
opdat allen gered worden.

Weest mijn navolgers
zoals ik het ben van Christus.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,
Wie mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 1, 40-45
De melaatsheid verdween en hij was gereinigd.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus
die op zijn knieën viel en Hem smeekte:
„Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.”
Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit,
raakte hem aan en sprak tot hem:
„Ik wil, word rein.”
Terstond verdween de melaatsheid
en was hij gereinigd.
Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem:
„Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te leveren.”
Eenmaal vertrokken
begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen
en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
met het gevolg
dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen,
maar buiten op eenzame plaatsen verbleef.
Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 78 (77), 29-30

De Heer gaf zijn volk wat het verlangde:
zij konden eten en werden verzadigd;
zo werd hun verwachting vervuld.

Een reactie achterlaten