11 december ✝ Maandag in de tweede week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

H. Damasus I

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

899

Lauden

Hymne

729

Psalmen

902

KS

27

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

906

KS

8

Vespers

Hymne

725

Psalmen

910

KS

28

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

H. Damasus I

paus

gedachtenis*

Damasus werd rond het jaar 305 in Spanje geboren. Hij maakte deel uit van de Romeinse clerus, toen hij in 366 tot bisschop van de kerk van Rome werd gewijd. In de rampzalige jaren van kerkelijke verdeeldheid door scheuring en dwaalleer riep hij verscheidene synoden bijeen. Hij bevorderde de verering van de martelaren en stelde zelf hun grafschriften op. Hij stierf in 384.

Openingstekst

naar Jer. 31,10 en Jes. 35, 4

Volkeren, hoort het woord van de Heer!
Verkondigt het in verre landen: onze Redder zal komen;
weest niet bevreesd.

Eerste lezing

Jes. 35, 1-10
God komt om u te redden.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
„Woestijn en steppe zullen zich verheugen,
jubelen en bloeien de dorre vlakte.
„Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen en juichen.
„De glorie van de Libanon valt haar ten deel,
de luister van Karmel en Sjaron.
Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen,
de luister van onze God.
„Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën.
„Spreek tot allen die de moed verloren hebben:
„Vat moed en vrees niet:
Uw God komt om de wraak te voltrekken,
God komt om te vergelden en om u te redden.”
Dan gaan de ogen van de blinden weer open
en zullen de oren van de doven geopend worden.
De lamme zal springen als een hert
en jubelen zal de tong van de stomme.
Ja, in de steppe zullen beken ontspringen,
rivieren in de woestijn.
De dorre vlakte wordt een vijver,
het dorstig land één waterbron.
En op de plaats waar de jakhalzen huisden
zullen biezen groeien en groen riet.
Een hoge, gebaande weg zal daar lopen,
die de heilige weg zal heten.
Geen onreine betreedt die weg
en de dwazen dwalen er niet.
Er zal geen leeuw te bekennen zijn
en wilde dieren komen er niet,
maar de vrijgekochten zullen die weg begaan,
en degenen die door de Heer verlost zijn,
zij zullen weer terugkeren.
Jubelend komen zij naar Sion,
hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde.
Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap,
en pijn en gejammer nemen de vlucht.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 85 (84), 9ab-10, 11-12, 13-14.

R:    God zelf zal komen om ons te verlossen (Jes. 35, 4d)

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

Vers voor het Evangelie

Lc. 3, 4.6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer.
Heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 5, 17-26
Wij zijn getuige van ongehoorde dingen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

Toen Jezus op zekere dag onderricht gaf,
zaten er ook Farizeeën en wetgeleerden bij
die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea
en Judea en uit Jeruzalem.
En de kracht des Heren deed Hem genezingen verrichten.
Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan
die op een bed een verlamde met zich meedroegen.
Zij trachtten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen.
Maar omdat ze vanwege de menigte geen weg vonden
waarlangs ze hem konden binnenbrengen,
gingen ze het dak op
en lieten hem met bed en al
door een opening in het tegeldak midden tussen het volk zakken,
voor de voeten van Jezus.
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij:
„Vriend, uw zonden zijn u vergeven.”
Maar de schriftgeleerden en Farizeeën vroegen zich af:
„Wat is dat voor iemand, die zo godslasterlijk spreekt?
Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?”
Jezus wist dat zij zo redeneerden en sprak tot hen:
„Wat redeneert gij toch bij uzelf?
„Wat is gemakkelijker
te zeggen: uw zonden zijn u vergeven;
of te zeggen: sta op en loop?
„Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven
– en nu sprak Hij tot de lamme –
„Ik zeg u, sta op,
neem uw bed mee en ga naar huis.”
Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op,
nam het bed waarop hij gelegen had mee
en ging naar huis terwijl hij God verheerlijkte.
Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkten God.
Vol ontzag zeiden zij:
„Wij zijn vandaag getuige geweest van ongehoorde dingen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Ps.106 (105), 4-5 en Jes. 38, 3

Kom, Heer, bezoek ons met uw vrede
en laat vreugde ons hart vervullen.

Een reactie achterlaten