11 oktober ✝ Dinsdag in de achtentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes XXIII

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

1130

Lauden

Hymne

705

Psalmen

1132

KS

1135

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1136

KS

1139

Vespers

Hymne

706

Psalmen

1140

KS

1142

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Johannes XXIII

paus

gedachtenis*

Angelo Giuseppe Roncalli werd in 1881 geboren in het dorp Sotto il Monte in de provincie Bergamo in Italië. Toen hij elf jaar oud was, trad hij het diocesaan seminarie binnen; later voltooide hij zijn studies aan het pauselijk seminarie van Rome. In 1904 werd hij priester gewijd en hij was werkzaam als secretaris van de bisschop van Bergamo. In 1921 kwam hij in dienst van de Apostolische Stoel als voorzitter van de Italiaanse centrale Raad voor de Pauselijke werken De Propaganda Fide. In 1925 werd hij apostolisch visitator, vervolgens apostolisch delegaat in Bulgarije, Turkije (1935) en Griekenland, en in 1944 volgde zijn benoeming tot apostolisch nuntius in Frankrijk. Tot kardinaal gecreëerd in 1953, werd hij benoemd tot patriarch van Venetië. In 1958 ten slotte volgde zijn verheffing tot paus. Hij riep tijdens zijn pontificaat een Romeinse Synode bijeen, stelde een Commissie in voor de herziening van het Wetboek van Canoniek Recht en kondigde het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie af. Hij stierf te Rome op de avond van 3 juni 1963.

Openingstekst

Ps.130 (129), 3-4

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving, God van Israël!

Eerste lezing

Gal. 5, 1-6
Al dan niet besneden-zijn maakt niet het minste verschil;
het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand
en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.

Let op mijn woorden.
Ik, Paulus, zeg u
als ge u laat besnijden
zal Christus u niets baten.
Nog eens, met alle nadruk:
ieder die zich laat besnijden
is verplicht de hele wet te onderhouden.
Als ge uw heil in de wet zoekt,
dan hebt gij met Christus gebroken,
dan hebt gij Gods genade verbeurd.
Wat ons betreft,
wij verwachten de verhoopte gerechtigheid van het geloof
als het werk van de Geest.
Als wij één zijn met Christus Jezus,
maakt al dan niet besneden-zijn niet het minste verschil;
het enige waar het op aankomt is geloof,
zich uitend in liefde.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 119 (118), 41, 43, 44, 45, 47, 48

R: Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen.

Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen,
uw bijstand, die Gij hebt beloofd.

Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid;
op wat Gij bepaald hebt stel ik mijn hoop.

Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden,
te allen tijde, in eeuwigheid.

Dan zal ik voortgaan langs brede wegen,
want ik verlang slechts wat Gij beveelt.

Ik vind mijn genoegen in uw geboden,
ik heb ze van harte lief.

Naar uw geboden strek ik mijn handen
en nooit vergeet ik wat Gij hebt beschikt.

Vers voor het Evangelie

Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 11, 37-41
Geeft een aalmoes; dan is voor u alles rein.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd nodigde een Farizeeër Jezus uit
de maaltijd bij hem te gebruiken.
Jezus trad dus binnen en ging aanliggen.
Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over
dat Jezus niet eerst vóór de maaltijd de wassingen verricht had.
Maar de Heer sprak tot hem:
„En gij dan, Farizeeën,
gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon,
maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid.
„Dwazen!
„Heeft Hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt?
„Geeft liever wat erin is als aalmoes;
dan is voor u alles rein.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 34 (33), 11

Rijken zijn arm en noodlijdend geworden;
die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten