11 juni ✝ Zaterdag in de tiende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Barnabas

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1577

Psalmen

977

Lauden

Hymne

1312

Psalmen

780

KS

1313

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

987

KS

1315

Vespers

Hymne

550

Psalmen

550

KS

552

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Barnabas

apostel

Openingstekst

naar Hand.11, 24

De heilige Barnabas, die om zijn verdiensten
werd toegevoegd aan de apostelen, was een goed man,
vol van de heilige Geest en geloof. (P.T. Alleluia).

Eerste lezing

Hand. 11, 21b-26; 13, 1-3
Hij was een goed man, vol van de heilige Geest en geloof.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
kwamen zeer velen tot het geloof
en bekeerden zich tot de Heer.
Het gerucht omtrent het optreden van de volgelingen van de Heer
kwam ook de kerk van Jeruzalem ter ore
en men vaardigde Barnabas af naar Antiochië.
Toen deze daar aankwam
en Gods genade zag, verheugde hij zich
en wekte allen op met hart en ziel de Heer trouw te blijven.
Hij was een goed man,
vol van de heilige Geest en geloof.

Veel mensen werden voor de Heer gewonnen.

Daarop vertrok hij naar Tarsus
om Saulus te gaan zoeken.
Toen hij hem gevonden had
bracht hij hem naar Antiochië.
Een vol jaar namen zij deel aan de bijeenkomsten in die gemeente
en gaven onderricht aan een grote menigte.
Het was in Antiochië
dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

Er waren daar in de gemeente profeten en leraren
Barnabas, Simon die Niger genoemd werd,
Lucius uit Cyrene,
Manaën, jeugdvriend van de viervorst Herodes, en Saulus.
Terwijl ze eens voor de Heer de heilige dienst verrichtten
en vastten, sprak de heilige Geest:
“Zondert Mij Barnabas en Saulus af voor het werk
waartoe Ik hen heb geroepen.”
Na vasten en gebed legden ze hun toen de handen op
en lieten hen vertrekken.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97), 1.2-3ab.3c-4.5-6

R:    De Heer deed de volkeren zijn gerechtigheid kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

Vers voor het Evangelie

Ps, 19 (18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 5, 33-37
Ik zeg u in het geheel niet te zweren.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders gezegd is:
Gij zult geen valse eed doen,
maar gij zult voor de Heer uw eden houden.
„Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren ;
noch bij de hemel, want dat is de troon van God ;
noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank ;
noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning.
„Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren,
want gij kunt niet één haar wit of zwart maken.
„Maar uw ja moet ja zijn en uw neen neen ;
en wat daar nog bij komt is uit den boze.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh. 15, 15

(Dit zegt de Heer:) Ik noem u geen dienaars meer,
want de dienaar weet niet wat zijn Heer doet.
Maar Ik heb u vrienden genoemd,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van mijn Vader heb gehoord. (P.T. Alleluia).

Menu sluiten