11 april ✝ donderdag in de tweede paasweek

Lezingen
Heilige van de dag

H. Stanislaus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

1610

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

950

KS

422

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

954

KS

424

Vespers

Hymne

1618

Psalmen

958

KS

1621

Completen

Hymne

683

Psalmen

1209

H. Stanislaus

bisschop en martelaar

gedachtenis

Stanislaus werd omstreeks 1030 geboren te Szczepanowski (bij Krakau in Polen). Na zijn studies in Luik (België) werd hij priester gewijd. In 1071 werd hij de opvolger van bisschop Lambertus op de zetel van Krakau. Als een goede herder leidde hij zijn diocees. Zijn zorgen gingen bijzonder uit naar de armen. Jaarlijks hield hij een visitatie onder de geestelijkheid. Bij koning Boleslaus, tegen wie hij vrijmoedig was opgetreden, in ongenade gevallen, werd hij op diens aanstoken vermoord in 1097.

 

Openingstekst

naar Ps. 68 (67), 8-9 en 20

God, toen Gij aan het hoofd van uw volk op weg ging,
een weg voor hen baande en onder hen woonde,
beefde de aarde en kwam er dauw uit de hemel.
Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 5, 27-33
Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen namen de dienaren van de bevelhebber
de apostelen mee en brachten hen voor het Sanhedrin.
De hogepriester begon hen te ondervragen
„Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden
in die Naam onderricht te geven?
Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer.
Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.”
Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord:
„Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.
De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt,
aan wie gij u vergrepen hebt
door Hem aan het kruis te slaan.
Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven
aan zijn rechterhand
om aan Israël bekering
en kwijtschelding van zonden te schenken.
Van dit alles zijn wij getuigen,
maar ook de heilige Geest
die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.”
Toen zij dit hoorden ontstaken zij in woede
en besloten hen te doden.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 34 (33), 2, 9, 17-18, 19-20

R:       Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.
of:
Alleluia.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
Veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus de Heer!
Alleluia.

Evangelie

Joh. 3, 31-36
De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus:
„Wie van boven komt
staat boven allen.
Wie van de aarde is
behoort tot de aarde en spreekt de taal van de aarde.
Wie uit de hemel komt staat boven allen.
Hij legt getuigenis af van wat Hij zag en hoorde,
maar toch aanvaardt niemand zijn getuigenis.
Wie zijn getuigenis wel aanvaardt
bezegelt daarmee dat God waarachtig is.
Want Hij, die door God gezonden is
spreekt Gods eigen woorden:
zo mateloos schenkt God zijn Geest.
De Vader heeft de Zoon lief
en heeft Hem alles in handen gegeven.
Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwig leven.
Wie weigert in de Zoon te geloven zal het leven niet zien,
integendeel, de toorn Gods blijft op hem.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 28, 20

(Dit zegt de Heer:) Ik ben met u alle dagen
tot aan het einde van de tijd. Alleluia.