10 juni ✝ Maandag in de 10e week door het jaar

Lezingen
Evangelielezing

Lezing

Hymne

700

Psalmen

Lauden

Hymne

701

Psalmen

903

KS

905

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

907

KS

909

Vespers

Hymne

706

Psalmen

910

KS

913

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

 

 

Openingstekst

Ps. 27 (26),12

De Heer is mijn licht en mijn redding, wie zou ik vrezen?
De Heer is de beschermer van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

God, al het goede komt van U.
Geef ons wat wij vragen:
mogen wij door uw ingeving tot goede gedachten komen
en deze, onder uw leiding, ten uitvoer brengen.
Door. onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

I Kon. 17, 1-6
Elia in dienst van de Heer, de God van Israël.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen zei Elia, de Tisbiet in Gilead, tot Achab:
„Zowaar de Heer leeft, de God van Israël,
in wiens dienst ik sta
er zal in de volgende jaren geen dauw of regen komen
tenzij op mijn woord.”
En het woord van de Heer kwam tot Elia:
„Vertrek van hier, ga naar het oosten
en houd u verborgen in het dal van de Kerit
die in de Jordaan uitmondt.
„Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb Ik bevolen
u daar van voedsel te voorzien.”
Elia deed wat de Heer gezegd had
en ging wonen in het dal van de Kerit
die in de Jordaan uitmondt.
De raven brachten hem ’s morgens en ’s avonds
brood en vlees,
en hij dronk uit de beek.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 121 120), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

R: Mijn hulp zal komen van God de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:
van waar kan ik hulp verwachten?

Mijn hulp zal komen van God de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zorgt dat uw voet niet struikelt,
Hij slaapt niet, die waakt over u.

Hij sluimert niet en Hij suft niet,
die over Israël waakt.

De Heer is het die u behoedt,
Hij staat als een wacht aan uw zijde.

Bij dag zal de zon u niet deren,
bij nacht doet de maan u geen kwaad.

De Heer bewaart u voor onheil,
uw leven houdt Hij in stand.

De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan
op deze dag en altijd.

Vers voor het Evangelie

I Joh. 2,5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mt. 5, 1-12
Zalig de armen van geest.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op,
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
„Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
„Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
„Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
„Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
„Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
„Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
„Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
„Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
„Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil
„Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.
„Zo immers hebben ze de profeten vervolgd
die vóór u geleefd hebben.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten