10 juli ✝ Woensdag in de 14e week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

Heilige Maria Amandina en gezellen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1593

Psalmen

930

Lauden

Hymne

1596

Psalmen

933

KS

1597

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

938

KS

941

Vespers

Hymne

1601

Psalmen

942

KS

1603

Completen

Hymne

682

Psalmen

1208

Heilige Maria Amandina en gezellen

De heilige Amandina van Schakkebroek, geboren als Maria-Pauline Jeuris, was een Belgische missiezuster in China. Na een uitwijzing genegeerd te hebben werd ze met andere christenen tijdens de Bokseropstand terechtgesteld.

EERSTE LEZING

Hos. 10, 1-3. 7-8.12
Het is nu de tijd om de Heer te zoeken.

Uit de Profeet Hosea
Israël is een weelderige wijnstok,
die ook weelderige vruchten draagt.
En hoe talrijker die vruchten zijn,
des te talrijker maakt Israël zijn altaren.
Hoe mooier zijn land wordt,
des te mooier versiert het zijn wijstenen.
Omdat zij zo dubbelhartig zijn,
zullen zij nu hun schuld gaan boeten.
De Heer zelf geeft hun altaren de nekslag en slaat de wijstenen stuk.
Ja, dan zullen zij zeggen:
„Wij hebben geen koning,
want als wij de Heer niet vrezen,
wat helpt ons de koning dan?”
Samaria is tot zwijgen gebracht,
zijn koning is als een afgebroken tak
die op het water drijft.
De gruwelhoogten – die zonde van Israël –
worden verwoest.
Doornen en distels overwoekeren hun altaren.
Dan roepen zij de bergen toe: „Bedekt ons!”
en de heuvels: „Valt op ons neer!”
Zaait rechtschapenheid,
dan zult gij goedheid oogsten; ontgint het braakland.
Het is nu de tijd om de Heer te zoeken,
totdat Hij komt en de gerechtigheid over u laat regenen.
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

ANTWOORDPSALM

Ps.105 (104), 2-3, 4-5, 6-7
R: Zoekt altijd het Aanschijn van de Heer.
of: Alleluia.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.
Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij, zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist, geldt voor heel de aarde.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Ps. 95 (94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE

Mt. 10, 1-7
Gaat naar de verloren schapen van het huis van Israël.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen.
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen
als eerste: Simon, die Petrus wordt genoemd,
met zijn broer Andreas;
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met zijn broer Johannes;
Filippus en Bartolomeüs,
Tomas en Matteüs de tollenaar,
Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Taddeüs, Simon de IJveraar
en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
„Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
„Verkondigt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.”
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.