10 december ✝ Tweede zondag van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

H. Maagd Maria van Loreto

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

882

Lauden

Hymne

729

Psalmen

886

KS

25

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

891

KS

5

Vespers

Hymne

725

Psalmen

894

KS

26

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Maagd Maria van Loreto

gedachtenis*

Het Heilige Huis — dat volgens een kroniek van 1465 werd aangetroffen in de nacht van 9 op 10 december 1294 op dezelfde heuvel waar het nu nog staat — ligt aan de oorsprong van de Mariadevotie waarvan het heiligdom van Loreto blijk geeft. Het houdt de gedachtenis in ere van het mysterie van de menswording en aan de evangelische voorbeelden van het Heilig Gezin van Nazareth. Veel pausen droegen apostolische zorg voor het heiligdom van de Maagd van Loreto, die door Benedictus XV werd uitgeroepen tot patrones van de luchtvaart. De litanie van Loreto is verspreid over de hele Kerk.

Openingstekst

naar Jes. 30,19 en 30

Volk van Sion, de Heer komt nabij:
Hij zal de volkeren redden.
De Heer zal zijn machtige stem doen horen
en gij zult vol vreugde zijn!

Eerste lezing

Jes., 40, 1-5, 9-11
Baan de Heer een weg.

Uit de Profeet Jesaja

Troost, troost toch mijn Stad,
– zegt uw God –,
Spreek Jeruzalem moed in,
Roep haar toe dat haar straftijd voorbij is,
Dat haar ongerechtigheid vergeven is,
Dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.
Een stem roept:
„Baan de Heer een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des Heren
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
De mond des Heren heeft het gezegd!”
Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
Verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant:
Verkondig het luide, ken geen vrees,
Roep tot de steden van Juda:
„Uw God is op komst!
„Zie, God de Heer komt met kracht,
Zijn arm voert de heerschappij;
Zijn loon komt met Hem mee,
Zijn beloning gaat voor Hem uit.
„Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
In zijn armen ze samenbrengen,
De lammeren dragen tegen zijn boezem,
De schapen met zachte hand geleiden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 85 (84), 9ab-10, 11-12, 13-14

R:    Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.

Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen;

Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.

Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

Tweede lezing

2 Petr.,3,8-14
Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Vrienden,
Eén ding mag u niet ontgaan:
voor de Heer is één dag als duizend jaren
en duizend jaren als één dag.
De Heer talmt niet met zijn belofte
zoals sommigen menen,
maar Hij heeft geduld met u
daar Hij wil dat allen tot inkeer komen
en dat niemand verloren gaat.
Maar de dag des Heren zal komen als een dief.
Dan zullen de hemelen dreunend vergaan
en de elementen zullen door vuur worden verteerd;
en de aarde en de daden op aarde verricht
zullen zich bevinden voor Gods oordeel.
Wanneer alles zo vergaat,
hoe moet gij dan uitmunten
door een heilig leven enige vroomheid,
de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods,
waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan
en de elementen zullen wegsmelten in de vuurgloed.
Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen.
In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren
onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen,
in vrede met God.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Lc.,3,4,6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht:
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

Evangelie

Mc., 1, 1-8
Maakt de paden van de Heer recht.

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus,
de zoon van God.
Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, ik zend mijn bode voor u uit
die voor u de weg zal banen;
een stem van iemand die roept in de woestijn:
Bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.
Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte;
hij preekte een doopsel van bekering
tot vergiffenis van de zonden.
Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem
trokken naar hem uit,
en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.
Johannes ging gekleed in kameelhaar
met een leren gordel om zijn lendenen;
hij at sprinkhanen en wilde honing.
Hij predikte:
„Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
„Ik heb u gedoopt met water
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Bar. 5, 5 en 4, 36

Sta op, Jeruzalem! Ga op de hoogte staan
en zie de vreugde naar u toe komen
als een gave van uw God.

Een reactie achterlaten