10 oktober ✝ Maandag in de achtentwintigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

700

Psalmen

1115

Lauden

Hymne

701

Psalmen

1118

KS

1121

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1122

KS

1124

Vespers

Hymne

703

Psalmen

1125

KS

1128

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

Openingstekst

Est. 15, 9-11

Aan uw macht, Heer, is alles onderworpen
en niemand kan uw wil weerstaan.
Want Gij hebt alles geschapen:
hemel en aarde met al wat het uitspansel omvat.
Gij zijt de Heer van het heelal!

Openingstekst

Ps.130 (129), 3-4

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving, God van Israël!

Eerste lezing

Gal. 4, 22-24.26-27.31 – 5, 1
Wij zijn geen kinderen van een slavin, onze moeder is een vrije vrouw.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
We lezen dat Abraham twee zonen kreeg,
een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw.
De zoon van de slavin werd geboren uit kracht van de natuur,
die van de vrije vrouw uit kracht van Gods belofte.

Deze dingen hebben een diepere betekenis.
De twee vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden.
Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort.
Terwijl het Jeruzalem van omhoog de vrije vrouw is,
en dat is onze moeder.
Want er staat geschreven:
„Verheug u, onvruchtbare,
gij die nooit hebt gebaard;
breek los in gejuich,
gij die geen weeën kent.
„Want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn
dan de kinderen van haar die een man heeft.”

Broeders en zusters,
wij zijn dus geen kinderen van een slavin,
onze moeder is een vrije vrouw.

Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand
en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 113(112), 1-2, 3-4, 5a, 6-7

R: De Naam van de Heer zij geprezen vandaag en in eeuwigheid.
of: Alleluia.

Verheerlijkt, dienaars des Heren,
verheerlijkt de Naam van de Heer.

De Naam van de Heer zij geprezen,
vandaag en in eeuwigheid.

Van ochtendgloren tot avondrood
moet ieder die Naam aanbidden.

Want boven de volkeren troont de Heer,
zijn Glorie beheerst de hemel.

Wie is als de Heer onze God,
die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde;

die machtelozen tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt?

Vers voor het Evangelie

Joh. 10, 17

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 11, 29-32
Dit geslacht zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

Toen het volk samenstroomde begon Jezus te spreken
„Dit geslacht is een verdorven geslacht:
het verlangt een teken;
maar geen ander teken zal het gegeven worden
dan het teken van Jona.
„Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten,
zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht.
„De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan
samen met de mensen van dit geslacht;
en zij zal hen veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo:
welnu, hier is méér dan Salomo.
„De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan
samen met dit geslacht
en zij zullen het veroordelen,
want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona:
welnu, hier is méér dan Jona”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 34 (33), 11

Rijken zijn arm en noodlijdend geworden;
die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten