10 augustus ✝ Feest van de H. Laurentius

Lezingen
Heilige van de dag

H. Laurentius

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

1610

Lauden

Hymne

1378

Psalmen

780

KS

1379

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1047

KS

1617

Vespers

Hymne

1378

Psalmen

1619

KS

1380

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Laurentius

diaken en martelaar

feest

Als diaken van de kerk van Rome stierf Laurentius tijdens de vervolging onder Valerianus, vier dagen na paus Sixtus II en zijn vier medediakens. Zijn graf bevindt zich bij de Via Tiburtina op de Ager Veranus, waar Constantijn de Grote een basiliek oprichtte. Reeds in de vierde eeuw was zijn verering in de gehele kerk verbreid.

Openingstekst

De heilige Laurentius heeft zichzelf volledig gegeven
voor de dienst van de kerk.
Daarom onderging hij de marteldood
en is hij met vreugde opgegaan
naar zijn Heer Jezus Christus.

Eerste lezing

2 Kor. 9, 6-10
God houdt van een blijmoedige gever.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Bedenkt: wie karig zaait zal karig oogsten;
wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten.
Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft
ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang,
want God houdt van een blijmoedige gever.
En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen
zodat gij, altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien,
nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk.
Zo staat er ook geschreven:
“Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen,
zijn milddadigheid zal immer blijven.”
Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten,
zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen
en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 112 (111), 1-2.5-6.7-8.9

R:    Goed gaat het de mens die weggeeft en leent.

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Goed gaat het de mens die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

Voor slechte tijding is hij niet bang,
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
Standvastig en zonder vrees zet hij door
tot hij op zijn vijanden neerziet.

Met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds;
de zondaar zal het met afgunst aanschouwen.

Vers voor het Evangelie

Joh. 8, 12

Alleluia.
Wie Mij volgt
dwaalt niet rond in de duisternis,
maar zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 12, 24-26
Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen;
maar als hij sterft
brengt hij veel vrucht voort.
Wie zijn leven bemint verliest het;
maar wie zijn leven in deze wereld haat
zal het ten eeuwigen leven bewaren.
Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh.12, 26

Dit zegt de Heer:
Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.

Deze post heeft een reactie

Een reactie achterlaten

Menu sluiten