1 oktober ✝ Zesentwintigste zondag door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Teresia van Lisieux

Evangelielezing

Lezing

Hymne

692

Psalmen

776

Lauden

Hymne

696

Psalmen

779

KS

783

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

784

KS

786

Vespers

Hymne

698

Psalmen

787

KS

791

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Teresia van Lisieux

maagd en kerklerares

Thérèse Martin werd in 1873 te Alençon in Frankrijk geboren. Op zeer jonge leeftijd trad zij in het klooster van de karmelitessen te Lisieux. Bescheidenheid, evangelische eenvoud en godsvertrouwen kenmerkten haar persoon. Als novicenmeesteres trachtte zij anderen door woord en voorbeeld een dergelijke levenswijze te leren. Zij bood God haar leven aan voor het geestelijk welzijn van de mensheid en voor de uitbreiding van de kerk. Zij stierf op 30 september 1897.

Openingstekst

Dan. 3, 31. 29-30. 43. 42

Alles wat Gij ons liet overkomen, Heer,
hebt Gij met recht en reden gedaan,
want wij hebben tegen U gezondigd
en uw geboden niet onderhouden.
Maar verheerlijk nu uw Naam
en behandel ons overeenkomstig uw grote barmhartigheid.

Eerste lezing

Ez. 18, 25-28
Als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert, zal hij in leven blijven.

Uit de Profeet Ezechiël

Dit zegt de Heer:
„Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht!
„Huis van Israël, luister toch!
„Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is?
„Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht?
„Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert
en kwaad gaat doen,
dan zal hij daaraan sterven,
sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft.
„En als de boosdoener
zich van zijn boze daden afkeert
en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd,
dan zal hij in leven blijven.
„Als hij tot inzicht komt
en zich afkeert van zijn slechte daden,
dan blijft hij zeker leven,
dan zal hij niet sterven.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 25 (24), 4bc-5, 6-7, 8-9

R: Gedenk uw barmhartigheid, Heer.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.

Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Op U stel ik altijd mijn hoop,
omdat ik vertrouw op uw goedheid.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.

Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.

Tweede lezing

Fil. 2, 1-11 of 1-5
Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging
iets vermogen,
als gemeenschap van Geest,
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen
door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar liever die van zijn naasten.
Die gezindheid moet onder u heersen
welke Christus Jezus bezielde:
(Hij die bestond in goddelijke majesteit,
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen
heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend
die boven alle namen is.
Opdat bij het noemen van zijn naam
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde,
en iedere tong zou belijden
tot eer van God, de Vader:
Jezus Christus is de Heer.)

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 21, 28-32
Hij kreeg spijt en ging toch. Tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:
„Wat denkt ge van het volgende?
„Een man had twee zonen.
„Hij ging naar de eerste toe en zei:
Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.
„Goed vader – antwoordde deze – maar hij deed het niet.
„Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
„Deze antwoordde: Neen, ik wil niet;
maar later kreeg hij spijt en ging toch.
„Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?”
Zij antwoordden: „de laatste”.
Toen zei Jezus hun:
„Voorwaar, Ik zeg u:
de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij
het Rijk Gods binnen.
„Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid;
toch hebt gij hem geen geloof geschonken,
terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen
hem wel geloof schonken.
„Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien,
zijt ge toch niet tot inkeer gekomen
en hebt ge hem geen geloof geschonken.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.119 (118), 49-50

Gedenk, Heer, het woord, tot uw dienaar gesproken;
waardoor Gij mij hoop hebt gegeven.
Dit is mijn troost in al mijn ellende.

Een reactie achterlaten