1 juni ✝ Zaterdag in de 8e week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H.Justinus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

1193

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1197

KS

1200

Vespers

Hymne

691

Psalmen

772

KS

774

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H.Justinus

martelaar

Feest

De wijsgeer en martelaar Justinus werd in het begin van de tweede eeuw te Flavia Neapolis in Samaria (het huidige Nabloes) uit heidense ouders geboren. Na zijn bekering tot het christendom schreef hij verscheidene werken ter verdediging van het geloof; slechts twee apologieën en de Dialoog met Tryfo zijn voor het nageslacht bewaard gebleven. Te Rome opende hij een wijsgerige school en hield er openbare debatten. Met andere christenen onderging hij de marteldood ten tijde van Marcus Aurelius, omstreeks het jaar 163.

Openingstekst

naar Ps. 119 (118), 85.46

Goddelozen hebben mij dwaasheden verteld,
maar zij spraken niet naar uw wet.
Ik heb voor koningen van uw voorschriften getuigd
zonder mij beschaamd te voelen. (P.T. Alleluia).

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

God, door de dwaasheid van het kruis
hebt Gij de heilige martelaar Justinus
op wondere wijze onderricht
in de alles overtreffende kennis van Jezus Christus.
Geef ons op zijn voorspraak de kracht
om ons te verzetten tegen dwaling en bedrog
en sterk te staan in het geloof.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Judas 17. 20b-25
God is bij machte u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en vreugdevol
voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen.

Uit de brief van de heilige apostel Judas

Broeders en zusters,
Herinnert u
wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is.
Bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof,
bidt in de kracht van de heilige Geest,
bewaart uzelf in Gods liefde,
in afwachting van de barmhartigheid
van onze Heer Jezus Christus,
die u het eeuwige leven zal schenken.
Hebt medelijden met sommigen die twijfelen
en tracht ze te redden door hen aan het vuur te ontrukken.
Bij anderen evenwel moet uw medelijden gemengd zijn met vrees
en met afschuw zelfs voor hun door de zonde bezoedeld kleed.

Aan Hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden
en onberispelijk en vreugdevol
voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen,
aan de enige God die ons redt door Jezus Christus onze Heer
zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht,
vóór alle eeuwigheid
en nu en in alle eeuwigheid!
Amen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 63 (62), 2, 3,-4, 5-6

R: God, ik zoek U met groot verlangen.

God, mijn God, zijt Gij,
ik zoek U met groot verlangen.

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en uw glorie.

Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.

Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.

Vers voor het Evangelie

Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 11, 27-33
Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd
kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem.
Terwijl Hij rondwandelde op het tempelplein,
traden de hogepriesters,
schriftgeleerden en oudsten op Hem toe
en ze vroegen Hem:
„Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen?
„En wie heeft U die bevoegdheid dan daartoe gegeven?”
Jezus antwoordde:
„Ik zal u één enkele vraag stellen
en als gij Mij daar antwoord op geeft,
zal Ik u op mijn beurt zeggen
krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe.
„Het doopsel van Johannes,
kwam dat van de hemel of van de mensen?
„Geeft Mij daar een antwoord op.”
Zij beraadslaagden onder elkaar:
„Als wij zeggen: van de hemel, dan zal Hij antwoorden:
Waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken?
„Maar zeggen we: van de mensen? …”
Zij waren bang voor het volk
want iedereen hield Johannes voor een profeet.
Zij gaven Jezus dus ten antwoord:
„Wij weten het niet.”
Toen zei Jezus tot hen:
„Dan zeg Ik u evenmin
krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten