1 juni ✝ Donderdag in de achtste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Justinus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

1158

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

1160

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1164

KS

1166

Vespers

Hymne

1618

Psalmen

1167

KS

1621

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Justinus

martelaar

gedachtenis

De wijsgeer en martelaar Justinus werd in het begin van de tweede eeuw te Flavia Neapolis in Samaria (het huidige Nabloes) uit heidense ouders geboren. Na zijn bekering tot het christendom schreef hij verscheidene werken ter verdediging van het geloof; slechts twee apologieën en de Dialoog met Tryfo zijn voor het nageslacht bewaard gebleven. Te Rome opende hij een wijsgerige school en hield er openbare debatten. Met andere christenen onderging hij de marteldood ten tijde van Marcus Aurelius, omstreeks het jaar 163.

 

Openingstekst

naar Ps. 119 (118), 85.46

Goddelozen hebben mij dwaasheden verteld,
maar zij spraken niet naar uw wet.
Ik heb voor koningen van uw voorschriften getuigd
zonder mij beschaamd te voelen. (P.T. Alleluia).

Eerste lezing

Sir. 42, 15-25
Van Gods heerlijkheid is zijn werk vervuld.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Laat mij nu de werken des Heren gedenken,
en verhalen van wat ik heb gezien
door de woorden des Heren bestaan zijn werken,
(zij volbrengen zijn wil zoals Hij beschikt heeft.)
De zon ziet lichtend op alles neer,
en van Gods heerlijkheid is zijn werk vervuld.
Zelfs aan de heiligen heeft de Heer het vermogen niet gegeven
zijn wonderbare werken te verhalen
al wat Hij in zijn almacht heeft vastgesteld
om voor zijn glorie te kunnen bestaan.
De afgrond en het hart speurt Hij na,
en hun listigheden doorziet Hij,
want de Allerhoogste bezit alle kennis
en Hij doorziet de tekenen des tijds.
Hij onthult verleden en toekomst,
en maakt bekend wat verborgen is;
geen gedachte ontgaat Hem;
geen woord blijft voor Hem verborgen.
De grote werken van zijn wijsheid heeft Hij met orde geschapen
want Hij is van vóór de eeuwen en blijft tot in eeuwigheid;
Hij wordt niet groter en niet kleiner
en niemand heeft Hij nodig als raadsman.
Hoe heerlijk zijn al zijn werken
al zien wij er slechts een vonkje van.
Al deze dingen leven en blijven tot in eeuwigheid,
zij gehoorzamen Hem te allen tijde.
Alles verschilt, het één vult het ander aan,
en niets is geschapen dat onvolmaakt is.
Het één bevestigt het goede van het andere
en wie wordt ooit verzadigd bij het zien van die heerlijkheid?

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 33 (32), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

R: De Heer heeft de hemel gemaakt door zijn woord.

Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
een schoon en schallend refrein.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord,
zijn stem schiep de hemelse machten.
Als in een waterzak bergt Hij de zee,
de stromen in regenbakken.

Heel de aarde vreze de Heer,
en al haar bewoners moeten Hem duchten.
Hij sprak slechts een woord en alles ontstond,
Hij gaf zijn bevel en het kwam te voorschijn.

Vers voor het Evangelie

Ps. 111 (110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 10, 46-52
Rabboeni, maak dat ik zien kan!

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd toen Jezus,
vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte
uit Jericho wegtrok,
zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was
begon hij luidkeels te roepen:
„Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Velen snauwden hem toe te zwijgen,
maar hij riep nog veel harder:
„Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Jezus bleef staan en zei:
„Roept hem eens hier.”
Ze riepen de blinde toe:
„Heb goede moed!
Sta op, Hij roept u.”
Hij wierp zijn mantel af,
sprong overeind en kwam naar Jezus toe.
Jezus vroeg hem:
„Wat wilt ge dat Ik voor u doe?”
De blinde antwoordde Hem:
„Rabboeni, maak dat ik zien kan!”
En Jezus sprak tot hem:
„Ga, uw geloof heeft u genezen.”
Terstond kon hij zien
en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

1 Kor. 2, 2

Ik heb mij voorgenomen
u geen enkele wetenschap te brengen
dan die van Jezus Christus en zijn kruis. (P.T. Alleluia).

Een reactie achterlaten

Menu sluiten