1 februari ✝ Donderdag in de vierde week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

1158

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1160

KS

1163

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1164

KS

1166

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1167

KS

1170

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

Openingstekst

Ps.106 (105), 47

Red ons, Heer onze God;
breng ons bijeen, waar wij ook zijn.
Dan verheerlijken wij uw heilige Naam
en zeggen U dank voor uw glorie.

Eerste lezing

I Kon. 2, 1-4. 10-12
Ik ga de weg van al het aardse.
Wees sterk, Salomo, en toon dat je een man bent.

Uit het eerste Boek der Koningen

Toen Davids einde naderde,
bond hij zijn zoon Salomo het volgende op het hart:
„Ik ga de weg van al het aardse.
„Wees sterk en toon dat je een man bent.
„Blijf trouw aan de dienst van de Heer onze God:
bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten,
geboden, voorschriften en verordeningen,
zoals geschreven staat in de wet van Mozes.
„Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.
„Dan zal de Heer het woord gestand doen
dat Hij tot mij gesproken heeft:
Als uw zonen trouw,
met heel hun hart en heel hun ziel, mijn wegen bewandelen,
dan zal het u nooit ontbreken aan afstammelingen
op de troon van Israël.”

Toen ging David ter ruste bij zijn voorvaderen
en werd begraven in de Davidstad.
Veertig jaar had David over Israël geregeerd;
te Hebron had hij zeven jaar geregeerd
en te Jeruzalem drieëndertig jaar.
Salomo zetelde op de troon van zijn vader
en zijn koningschap kreeg steeds meer vaste voet.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

I Kron. 29, 10,11ab, 11cd, 12ab, 12cd

R: Al wat bestaat, Heer, richt zich naar uw bevel.

Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.

Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig,
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de koning, Heer, die boven alles staat.

Van U zijn aanzien en bezit afkomstig,
al wat bestaat richt zich naar uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 6, 7-13
Jezus begon de twaalf twee aan twee uit te zenden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd
riep Jezus de twaalf bij zich
en begon hen twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun macht over de onreine geesten
en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok:
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
„Wel moogt ge sandalen dragen,
maar trekt geen dubbele kleding aan.”
Hij zei verder:
„Als ge ergens een huis binnengaat,
blijft daar tot ge weer afreist.
„En is er een plaats waar men u niet ontvangt
en niet naar u luistert,
gaat daar dan weg
en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.”
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit,
zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 31(30),17-18

Heer, toon uw dienaar het licht van uw aanschijn
en red mij door uw genade.
Ik roep U aan; Heer, wijs mijn gebed niet af!

Een reactie achterlaten