1 januari ✝ Octaafdag van Kerstmis – Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God

Lezingen
Heilige van de dag

Heilige Moeder Gods

Evangelielezing

Lezing

Hymne

124

Psalmen

122

Lauden

Hymne

124

Psalmen

780

KS

125

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1213

KS

127

Vespers

Hymne

731

Psalmen

1567

KS

128

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Heilige Moeder Gods

hoogfeest

Openingstekst

Sedulius

Wees gegroet, heilige moeder! Uit u is een Kind geboren
dat koning is van hemel en aarde tot in alle eeuwigheid.

Eerste lezing

Num., 6, 22-27
Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.

Uit het boek Numeri

De Heer sprak tot Mozes:
“Zeg aan Aaron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent,
doe het dan met deze woorden:
Moge de Heer u zegenen en u behoeden
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn!
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!
Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken
zal Ik hen zegenen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 67 (66), 2-3, 5, 6 en 8

R:    God, wees ons barmhartig en zegen ons.

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;

Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.

God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

Tweede lezing

Gal., 4, 4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Toen de volheid van de tijd gekomen was,
zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet
om ons, slaven van de wet, vrij te maken
zodat wij de rang kregen van zonen.
En opdat ge zonen zijt
heeft God de Geest van zijn Zoon, die “Abba, Vader!” roept,
in ons hart gezonden.
Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon
en als zoon ook erfgenaam
en wel door toedoen van God.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Sequentie

Sequentie is optioneel

Vers voor het Evangelie

Hebr., 1, 1-2

Alleluia.
Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken
door de profeten;
op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken
door zijn Zoon.
Alleluia.

Evangelie

Lc., 2,  16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het kind … En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem
en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.
Toen ze dit gezien hadden
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.
Allen die het hoorden stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.
De herders keerden terug
terwijl zij God verheerlijkten en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden;
het was juist zoals hun gezegd was.
Toen de acht dagen voorbij waren
en men het kind moest besnijden,
ontving het de naam Jezus,
zoals het door de engel was genoemd
voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Heb.13, 8

Jezus Christus is dezelfde
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten