9 december ✝ Donderdag in de tweede week van de advent

Lezingen

Heilige van de dag

H. Juan Diego Caughtlatoatzin

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

947

Lauden

Hymne

729

Psalmen

949

KS

34

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

954

KS

17

Vespers

Hymne

725

Psalmen

958

KS

35

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Juan Diego Caughtlatoatzin

Hij werd rond het jaar 1474 geboren uit een geslacht van inheemse Indianen in het gebied dat nu Mexico is. De Moeder van God verscheen hem op de heuvel Tepeyac nabij Mexico-Stad; daarom zorgde hij als een man die een zeer zuiver geloof bezat, door zijn nederigheid en vurigheid zelf ervoor dat op die plaats een kerk gebouwd werd ter ere van de heilige maagd Maria van Guadalupe, en in het jaar 1548 ontsliep hij daar in de Heer.

Openingstekst

naar Ps.119 (118),151-152

Gij zijt nabij, Heer, en al uw wegen zijn betrouwbaar;
reeds lang weet ik door uw getuigenis: Gij zijt in eeuwigheid.

Eerste lezing

Jes. 41, 13-20
Ik, de heilige van Israël, Ik ben uw verlosser, zegt de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
“Ik ben de Heer, uw God,
die u bij uw rechterhand heeft genomen
en die tot u zegt:
Wees maar niet bang; Ik help u.
Wees maar niet bang, wormpje Jakob,
klein volk Israël!
Ikzelf ben uw helper, zegt de Heer,
Ik ben uw verlosser, de Heilige van Israël.
Ik maak van u een dorsslee,
nieuw en goed geslepen, met scherpe tanden.
Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen,
heuvels tot kaf maken;
gij werpt ze omhoog; de wind draagt ze mee,
de storm verstrooit ze.
Gij zelf echter, gij verblijdt u in de Heer
en prijst uzelf om de Heilige van Israël.
De armen en de behoeftigen zoeken naar water
en het is er niet;
hun tong is verdroogd van de dorst.
Ik, de Heer, Ik verhoor hen,
Ik, de God van Israël, Ik verlaat hen niet!
Op de kale gronden doe Ik rivieren ontspringen
en bronnen in de rotskloven.
Van de woestijn maak Ik een waterland,
van de dorstige bodem een bronnengebied.
In de woestijn laat Ik ceders groeien,
acacia’s, mirten en oleasters.
In het dorre land zet Ik cypressen neer
en essen en palmen, een menigte bomen.
Dan zullen zij zien en erkennen,
volledig verstaan en begrijpen,
dat de hand van de Heer dat gedaan heeft,
dat Israëls Heilige dat heeft geschapen.”
Zo spreekt de almachtige God.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 145 (144), 1, 9, 10-11, 12-13ab

R:    De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roepen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Kom ons tegemoet Heer, met uw vrede,
dat wij ons met een oprecht hart
in U kunnen verheugen.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 11, 11-15
Er is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Voorwaar, Ik zeg u
Onder hen die uit vrouwen geboren zijn
is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen
groter dan hij.
Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe
breekt het Rijk der hemelen zich met geweld baan,
en geweldenaars maken het buit.
Want al de profeten en de Wet, tot aan Johannes,
hebben het slechts voorspeld;
maar als gij het van Mij wilt aannemen:
Deze is de Elia die zou komen.
Wie oren heeft, hij luistere!”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Tit. 2,12-13

Laten wij rechtvaardig en godsdienstig leven in deze tijd
en hoopvol uitzien naar de komst in heerlijkheid van onze grote God.

Menu sluiten