9 augustus ✝ Feest van de H. Teresia Benedicta van het Kruis

Lezingen

Heilige van de dag

H. Theresia Benedicta van het kruis

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

1610

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

780

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1018

KS

1617

Vespers

Hymne

1618

Psalmen

1619

KS

1621

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Theresia Benedicta van het kruis

maagd en martelares

feest

Edith Stein werd op 12 oktober 1891 geboren in Breslau als dochter van joodse ouders. Als studente filosofie legde zij zich lange tijd toe op het zoeken naar de waarheid, totdat zij het geloof in God hervond en zich tot de katholieke Kerk bekeerde. Op 1 januari 1922 werd zij gedoopt. Vanaf die tijd diende zij God als lerares en schrijfster. In 1933 trad zij in bij de zusters karmelitessen te Keulen, waar zij de naam Teresia Benedicta van het Kruis ontving en haar leven wijdde aan het Joodse en het Duitse volk. Vanwege de jodenvervolging verliet zij op 31 december 1938 haar Duitse vaderland en werd zij opgenomen in het klooster van de karmelitessen van Echt (Nederland). Op 2 augustus 1942 werd zij door het regime dat toen in Duitsland een schrikbewind uitoefende, gevangen genomen en gedeporteerd naar het concentratiekamp bij Auschwitz-Birkenau (Polen) dat ter uitroeiing van het Joodse volk was ingericht. Daar werd zij, zonder twijfel op 9 augustus, wreed vermoord.

Gemeenschappelijke van maagden (Lectionarium IV, p. 419 e.v.) of van martelaren (Lectionarium IV, p. 328 e.v.).

EERSTE LEZING

Ik neem u als mijn bruid, voor altijd.

Lezing uit de profeet     Hosea 2, 16b. 17b. 21-22

Dit zegt de Heer:
“Zie, Ik zal haar naar de woestijn leiden
en Ik zal spreken tot haar hart.
Daar wordt zij weer gewillig,
zoals in de dagen van haar jeugd,
toen zij optrok uit Egypte.

Ik neem u als mijn bruid, voor altijd,
als mijn bruid, in recht en gerechtigheid,
in goedheid en erbarming,
als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw:
dan zult gij de Heer leren kennen.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Ps. 45 (44), 11-12. 14-15.16-17

R. (11a) Luister, dochter, wees aandachtig.
of (Mt. 25, 6b): Zie, de bruidegom komt: gaat Christus, de Heer, tegemoet.

Luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer. R.

Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid,
haar klederen van goud-doorweven stof.
In kleurenpracht gehuld, leidt men haar tot de koning,
met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. R.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.
Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader,
gij zult hen vorsten maken over heel het land. R.

ALLELUIA

R. Alleluia.
Kom, bruid van Christus, en ontvang de kroon
die de Heer u voor eeuwig bereid heeft.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Zie, de bruidegom! Gaat erop uit, hem tegemoet!

† Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Matteüs     25, 1-13

In die tijd
vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis:
“Het koninkrijk der hemelen zal gelijken
op tien maagden die hun lampen namen en uittrokken,
de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dwaas en vijf verstandig.
Want de dwazen namen wel hun lampen,
maar geen olie met zich mee;
de verstandigen echter
namen wel kruiken olie mee bij hun lampen.
Toen nu de bruidegom wegbleef,
werden zij allen slaperig en vielen in slaap.
Maar midden in de nacht klonk er een kreet:
‘Zie, de bruidegom!
Gaat erop uit, hem tegemoet!’
Toen stonden al die maagden op
en maakten hun eigen lampen in orde.
De dwazen nu zeiden tegen de verstandigen:
‘Geeft ons wat van uw olie,
want onze lampen gaan uit.’
Maar de verstandigen antwoordden:
‘Nee, er zou eens niet voldoende zijn
voor ons en voor u.
Gaat liever naar de verkopers
en koopt wat voor u zelf.’
Terwijl zij weggingen om te kopen,
kwam de bruidegom en zij die klaar stonden,
gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest;
en de deur werd gesloten.
Later kwamen ook de overige maagden en zeiden:
‘Heer, heer, doe ons open!’
Maar hij antwoordde:
‘Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.’
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.”

Woord van de Heer.

Menu sluiten