5 december ✝ Tweede zondag van de advent

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

882

Lauden

Hymne

729

Psalmen

886

KS

25

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

891

KS

5

Vespers

Hymne

725

Psalmen

894

KS

26

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Openingstekst

naar Jes. 30,19 en 30

Volk van Sion, de Heer komt nabij:
Hij zal de volkeren redden.
De Heer zal zijn machtige stem doen horen
en gij zult vol vreugde zijn!
Het Eer aan God in den hoge blijft achterwege.

Eerste lezing

Bar., 5, 1 -9
God toont zijn glorie in u.

Uit de Profeet Baruch

Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af;
en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid.
Sla de mantel van Gods gerechtigheid om,
zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige.
Want God wil uw luister laten zien overal op aarde.
Voor eeuwig geeft God u de naam:
„Vrede door gerechtigheid” en „Glorie door vroomheid”.
Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het oosten:
daar zijn uw kinderen weer samen
op het woord van de Heilige,
van zonsopgang tot zonsondergang.
Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt.
Te voet gingen zij van u heen, weggesleept door de vijand,
maar een rol brengt God hen terug,
gedragen als op een koningstroon.
God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten
en de dalen op te vullen, zodat het hele land
een effen vlakte wordt
en Israël veilig optrekt onder de glorie van God.
Ook de bossen en alle geurige bomen
geven schaduw aan Israël op Gods bevel.
Want God leidt het jubelende Israël
in zijn heerlijk licht;
met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven
én met zijn gerechtigheid.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 126 (125) 1-2 ab, 2 cd-3, 4-5, 6

R:   Geweldig was het wat de Heer ons deed
daarom zijn wij zo blij.

De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.

Toen lachten alle monden ,
en juichte elke tong.

Toen zei men bij de volken:
geweldig is het wat de Heer hen deed.

Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.

Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.

Die onder tranen zaaien
zij oogsten met gejuich.

Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen;

Maar keren zingend weer
beladen met hun schoven.

Tweede lezing

Fil., 1, 3-6. 8-11
Gij zult op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk
altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
En ik verricht mijn gebed met blijdschap,
omdat gij van de eerste dag tot nu toe
uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie.
Ik ben er zeker van, dat Hij die het goede werk in u begonnen is
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.
God weet hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innigheid van Christus Jezus zelf.
En dit is mijn bede:
moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid,
om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult gij op de dag van Christus
ongerept en onberispelijk zijn,
verzadigd met de vrucht der gerechtigheid
die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Lc.,3,4 en 6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

Evangelie

Lc., 3, 1-6
Heel de mensheid zal Gods redding zien.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

Het gebeurde
in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius:
Pontius Pilatus was landvoogd van Judea;
Herodes gouverneur van Galilea;
zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Iturea
en Trachonitis
en Lysanias gouverneur van Abilene;
Annas en Kajafas bekleedden het hogepriesterschap.
Toen kwam het woord van God over Johannes,
zoon van Zacharias
die in de woestijn verbleef.
Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek
en een doopsel van bekering te preken
tot vergeving van zonden,
volgens de profetie
die geschreven staat in het boek van Jesaja:
Een stem roept in de woestijn
bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.
Elk dal moet gevuld
elke berg of heuvel geslecht worden;
de kronkelpaden moeten recht,
de ruwe wegen effen worden.
Heel de mensheid zal Gods redding zien.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Bar. 5, 5 en 4, 36

Sta op, Jeruzalem! Ga op de hoogte staan
en zie de vreugde naar u toe komen
als een gave van uw God.

Menu sluiten