2 december ✝ Donderdag in de eerste week van de advent

Lezingen

Heilige van de dag

Z. Jan van Ruusbroec

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

835

Lauden

Hymne

729

Psalmen

838

KS

16

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

17

Vespers

Hymne

725

Psalmen

845

KS

18

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

Z. Jan van Ruusbroec

kloosterling

Jan van Ruusbroec, ook ‘de Wonderbare’ genoemd, werd geboren te Ruisbroek bij Brussel in 1293. Hij was kapelaan van de Sint-Goedele te Brussel en stichtte op 50-jarige leeftijd een klooster van reguliere kanunniken van de heilige Augustinus te Groenendaal. Daar schreef hij zijn beroemde mystieke werken. Hij stierf er op 2 december 1381.

Openingstekst

naar Ps.119 (118),151-152

Gij zijt nabij, Heer, en al uw wegen zijn betrouwbaar;
reeds lang weet ik door uw getuigenis: Gij zijt in eeuwigheid.

Eerste lezing

Jes. 26, 1-6
Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede.

Uit de Profeet Jesaja

Op die dag zal dit lied gezongen worden
in het land van Juda:
Een sterke stad is de onze,
de bescherming van de Heer dient haar tot muur en wal.
Opent de poorten en laat binnentrekken
de rechtvaardige natie die Hem trouw gebleven is.
Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede,
want op U hebben zij hun vertrouwen gesteld.
Vertrouw op de Heer voor immer en altijd,
want de Heer is een rots die de eeuwen trotseert.
Hij vernedert die in de hoogte wonen.
Hooggelegen vestingen haalt Hij naar beneden;
Hij laat ze neerstorten in de diepte,
Hij laat ze vallen in het stof.
Ze worden door voeten vertrapt,
de voeten van armen, de voeten van de zwakken.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 118 (117), 1, 8-9, 19-21, 25-27a

R:     Gezegend die komt met de Naam van de Heer.
of:
Alleluia.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!
Beter is het te gaan tot de Heer,
dan op een mens te vertrouwen;
en beter is het te gaan tot de Heer,
dan te vertrouwen op vorsten.

Maakt open de poort der gerechtigheid,
daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
Dit is de poort van de Heer,
de vromen treden er binnen.
Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,
dat Gij mij redding gebracht hebt.

Ach Heer, geef Gij ons uw heil, ach Heer,
geef Gij ons voorspoed!
Gezegend die komt met de Naam van de Heer;
wij zegenen u uit het huis des Heren;
de Heer is God, Hij verlicht ons.

Vers voor het Evangelie

Jes. 40, 9-10

Alleluia.
Vreugdebode van Sion, verhef uw stem met kracht;
zie, de Heer uw God zal komen met luister.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 7, 21.24-27
Hij die de wil doet van de Vader zal binnengaan in het Rijk der Hemelen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer!
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.
Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt,
kan men vergelijken
met een verstandig man
die zijn huis op rotsgrond bouwde.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,
maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.
Maar ieder die deze woorden van Mij hoort
doch er niet naar handelt,
kan men vergelijken met een dwaas
die zijn huis bouwde op het zand.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij beukten dat huis,
zodat het volledig verwoest werd.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Tit. 2,12-13

Laten wij rechtvaardig en godsdienstig leven in deze tijd
en hoopvol uitzien naar de komst in heerlijkheid van onze grote God.

Menu sluiten