Cathedra van de heilige apostel Petrus

Het feest van de cathedra van Petrus werd reeds sedert de 4e eeuw te Rome op deze dag gevierd en wel met de bedoeling getuigenis af te leggen van de eenheid van de kerk die op hem als apostel gegrondvest is. Het is dus de gedenkdag van de apostolische oorsprong van de zetel of het ambt van de bisschop van Rome.

Hymne

Goede herder Petrus, 
bidden wij,hoor ons aan,
maak ons van banden vrij,
gij die zelf van banden zijt bevrijd,
door een engel in het licht geleid.

Gij aan wie de Heer de sleutelmacht
over heel zijn kerk heeft toegedacht,
wat gij sluit of opent
zal voortaan in de hemel evenzeer bestaan.

Eeuwig lof zij de Drievuldigheid,
dank en eer en macht en majesteit,
God, die in zijn heerlijke heelal
tot in eeuwigheid regeren zal.
Menu sluiten