28 oktober ✝ woensdag in de dertigste week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

HH. Simon en Judas

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1577

Psalmen

1579

Lauden

Hymne

1471

Psalmen

780

KS

1582

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

938

KS

1584

Vespers

Hymne

1584

Psalmen

1587

KS

1589

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

HH. Simon en Judas

apostelen

De naam van Simon komt voor op de apostellijst van het evangelie en staat daar op de elfde plaats. Van hem is slechts bekend dat hij afkomstig was van Kana en de bijnaam droeg van ‘de ijveraar’.
Judas, ook Taddeüs genaamd, is de apostel die bij het laatste avondmaal aan de Heer vroeg waarom Hij zich alleen aan zijn leerlingen en niet aan de wereld zou openbaren (Joh. 14, 22).

eerste lezing (Ef. 2, 19-22)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broeders en zusters, gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang (ps. 19/18)

Refrein:
Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid, het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag, de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt, geen enkel geluid is te horen; toch klinkt over heel de aarde hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

vers voor het evangelie

Alleluia. U, God, loven wij. U, Heer, prijzen wij. U looft het roemvolle koor der apostelen. Alleluia.

evangelie (Lc. 6, 12-16)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden en bracht daar de nacht door in gebed tot God. Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich en koos er twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf: Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Matteüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Simon met de bijnaam ÍJveraar’, Judas de broer van Jakobus en Judas Iskariot, die een verrader werd.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten