28 januari ✝ Donderdag in de derde week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Thomas van Aquino

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1641

Psalmen

1055

Lauden

Hymne

1639

Psalmen

1058

KS

1640

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1062

KS

1065

Vespers

Hymne

1641

Psalmen

1066

KS

1642

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Thomas van Aquino

priester en kerkleraar

Als telg uit het grafelijk geslacht van Aquino omstreeks 1225 geboren, ontving Thomas zijn eerste opleiding in de abdij van Monte Cassino. Vervolgens studeerde hij te Napels, waar hij later bij de dominicanen intrad, en voltooide hij zijn studies te Parijs en Keulen onder leiding van de heilige Albertus de Grote. Groot zijn zijn verdiensten op het gebied van de filosofie en de theologie, waarin hij anderen door woord en geschrift onderrichtte. Hij stierf in de abdij van Fossanova op 7 maart 1274. Op 28 januari 1369 werd zijn lichaam naar Toulouse overgebracht.

eerste lezing: Hebr. 10, 19-25

Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop,
en met elkaar wedijveren in liefde.

Uit de brief aan de Hebreeën
Broeders en zusters,
door het bloed van Jezus
hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom.
In zijn eigen lichaam
heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand
dwars door het voorhangsel heen.
We hebben nu
‘die grote priester die over het huis van God is aangesteld’.
Laten we dan dichterbij komen,
maar met een oprecht hart
en in de volle overtuiging van ons geloof,
ons hart rein gesprenkeld van alle schuldbesef,
ons lichaam gewassen met zuiver water.
Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop,
want Hij die de beloften deed is betrouwbaar.
Laten we elkaar in het oog houden
om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde.
Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten,
zoals sommigen gewoon zijn te doen,
laten wij elkaar moed inspreken,
en dit te meer naarmate gij de grote dag dichterbij ziet komen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Refrein:
Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

vers voor het evangelie: cf. Hand 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

evangelie: Mc. 4, 21-25

De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Komt er soms een lamp,
om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden
of juist om op de standaard te worden geplaatst?
Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden,
en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen.
Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
Verder zei Hij:
“Let op wat gij hoort.
De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken,
zelfs een toemaat zal men u geven.
Aan wie heeft zal gegeven worden,
maar wie niet heeft
hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten