25 november ✝ Woensdag in de vierendertigste week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

HH. Martelaren van Viëtnam

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1592

Psalmen

930

Lauden

Hymne

1596

Psalmen

932

KS

1597

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

938

KS

941

Vespers

Hymne

1601

Psalmen

942

KS

1603

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

HH. Martelaren van Viëtnam

In het vroegere Tonkin, Annam en Cochin-China, de tegenwoordige Socialistische Viëtnamese Republiek, werd reeds vanaf de zestiende eeuw de boodschap van het evangelie verkondigd. De arbeid van de missionarissen bracht rijke vruchten voort. Met korte onderbrekingen van rust en vrede namen de heersers van deze gebieden echter allerlei strafmaatregelen tegen het christelijk geloof. De volgelingen van Christus werden gehaat en vele gelovigen stierven de marteldood. Op 19 juni 1988 werd een klein aantal van hen, namelijk honderdzeventien martelaren, door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Onder hen zijn zesennegentig Viëtnamezen, priesters en leken (mannen en vrouwen), elf Spaanse dominicanen en tien priesters van de Sociëteit van de Buitenlandse Missies van Parijs.

eerste lezing: Apok. 15, 1-4

Zij zongen het lied van Mozes en het lied van het Lam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.
Ik, Johannes, zag een teken in de hemel, groot en wonderbaar:
zeven engelen met zeven plagen, de laatste,
want hiermee bereikt Gods toorn zijn einde.
Ook zag ik een zee als van glas, met vuur gemengd.
En hen die over het Beest en zijn beeld
en over het getal van zijn naam hadden gezegevierd,
zag ik staan aan die zee.
Zij bespeelden de harpen Gods
en zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God
en het lied van het Lam:
“Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer, God, Albeheerser.
Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen,
o Koning der eeuwen.
Wie zou, o Heer, niet vrezen
en uw naam niet verheerlijken?
Want Gij alleen zijt heilig.
En alle volken zullen komen en U aanbidden
omdat uw gerechte oordelen openbaar zijn geworden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 7-8, 9

Refrein:
Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer, God, Albeheerser (Apok. 15, 3b).

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

De zee stemt in met al haar gedierte,
de aarde met al wat daar leeft;
de beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als koning der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

vers voor het evangelie: Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
en dat wij stand mogen houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

evangelie: Lc. 21, 12-19

Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam:
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
Welnu, prent het u in
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven,
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam:
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten