23 november ✝ Maandag in de vierendertigste week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Trudo

Evangelielezing

Lezing

Hymne

722

Psalmen

899

Lauden

Hymne

723

Psalmen

902

KS

905

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

906

KS

909

Vespers

Hymne

724

Psalmen

910

KS

913

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

H. Trudo

abt

Afkomstig uit een adellijk geslacht, ontving Trudo zijn opleiding en daarna ook de priesterwijding van de bisschop van Metz aan wie hij al zijn goederen wegschonk. Later keerde hij naar zijn geboortestreek terug en stichtte samen met de heilige Remaclus de abdij waaruit de stad zich zou ontwikkelen die naar zijn naam Sint-Truiden wordt genoemd. Hij is rond 693 gestorven op 23 november.

eerste lezing: Apok. 14, 1-3.4b-5

Zij droegen de naam van Christus
en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.
Ik, Johannes, zag toe en zie:
daar stond het Lam op de berg Sion
en met Hem honderdvierenveertigduizend.
Die droegen zijn Naam en de Naam van zijn Vader
op hun voorhoofd geschreven.
En ik hoorde uit de hemel een geluid
als het gedruis van vele wateren en het dreunen van de donder.
En het geluid dat ik hoorde,
was de klank van citerspelers, die op hun citers speelden.
En zij zongen een nieuw lied
vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten.
En niemand kon het lied leren dan alleen
de honderdvierenveertigduizend vrijgekochten van de aarde.
Zij volgen het Lam waarheen het ook gaat.
Zij zijn vrijgekocht
als de eerstelingen van de mensheid voor God en het Lam.
En in hun mond is geen leugen gevonden:
zij zijn zonder smet.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Refrein:
Dit is het geslacht, dat zich richt tot de Heer.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is,
zijn evenmens niet bedriegt.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

vers voor het evangelie: Mt. 24, 42a.44

Alleluia.
Weest waakzaam,
want de Mensenzoon komt op het uur
waarop Gij het niet verwacht.
Alleluia.

evangelie: Lc. 21, 1-4

Een behoeftige weduwe wierp twee penningen in de offerkist.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek
en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen,
maar Hij zag ook een behoeftige weduwe,
die er twee penningen inwierp.
En Hij sprak:
“Waarlijk, Ik zeg u:
die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen.
Die mensen hebben allen
iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen,
maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten