23 oktober ✝ vrijdag in de negenentwintigste week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Johannes van Capestrano

Evangelielezing

Lezing

Hymne

716

Psalmen

850

Lauden

Hymne

717

Psalmen

852

KS

856

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

857

KS

860

Vespers

Hymne

718

Psalmen

861

KS

864

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Johannes van Capestrano

priester

Johannes werd geboren te Capestrano in de Abruzzen (Italië) in het jaar 1386. Na zijn rechtenstudie te Perugia bekleedde hij enige tijd het ambt van rechter. Later trad hij in bij de minderbroeders en ontving de priesterwijding. Onvermoeid doorkruiste hij op zijn apostolische tochten geheel Europa, droeg krachtig bij tot de verbetering van het christelijk leven en organiseerde godsdienstgesprekken met hen die van het geloof van de kerk waren afgeweken. Hij stierf in 1456 te Ilok in Kroatië.

eerste lezing: Ef. 4, 1-6

Eén lichaam, éé Heer, één geloof, één doop.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broeders en zusters,
ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang:
leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping, die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liefdevol elkaar verdragend.
Beijvert u,
de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede:
één lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Refrein: Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont,
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

vers voor het evangelie: Kol. 3, 16a.17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen,
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

evangelie: Lc. 12, 54-59

Van het beeld van land en lucht
weet ge de juiste betekenis te bepalen,
maar waarom dan niet van deze tijd?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Wanneer gij een wolk ziet opkomen uit het westen,
dan zegt ge terstond: er komt regen, en zo gebeurt het ook.
En wanneer ge ziet, dat er een zuidenwind waait, zegt ge:
het wordt gloeiend heet, en het gebeurt.
Huichelaars!
Van het beeld van land en lucht
weet ge de juiste betekenis te bepalen,
maar waarom dan niet van deze tijd?
Hoe komt het,
dat ge niet uit uzelf de juiste gevolgtrekking maakt?
Wanneer gij met uw tegenpartij naar de overheid gaat,
doe dan onderweg nog moeite u van hem te bevrijden,
anders zou hij u weleens voor de rechter kunnen slepen,
de rechter zal u aan de gerechtsdienaar overleveren
en de gerechtsdienaar zal u in de gevangenis werpen.
Ik zeg u:
Ge zult er niet uitkomen
voordat ge tot de laatste cent betaald hebt.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten