22 oktober ✝ donderdag in de negenentwintigste week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Johannes Paulus II

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

835

Lauden

Hymne

713

Psalmen

838

KS

841

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

845

Vespers

Hymne

714

Psalmen

845

KS

849

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Johannes Paulus II

paus

Carolus Jozef Wojtyła werd in 1920 in Wadowice in Polen geboren. Na zijn priesterwijding en theologiestudie in Rome keerde hij terug naar zijn vaderland en vervulde verschillende pastorale en academische taken. Na eerst hulpbisschop van Krakau te zijn geweest, werd hij in 1964 benoemd tot aartsbisschop en nam hij deel aan het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Hij werd tot paus verkozen op 16 oktober 1978 en nam de naam Johannes Paulus II aan. Zijn buitengewone apostolische ijver, in het bijzonder voor gezinnen, jongeren en zieken, bracht hem ertoe wereldwijd talloze bezoeken af te leggen aan het Godsvolk. Tot de vele vruchten, die hij de Kerk als erfenis naliet, behoren vooral zijn zeer rijke uitingen van het Leergezag, alsook de promulgatie van de Catechismus van de Katholieke Kerk en van het Wetboek van Canoniek Recht, zowel voor de Latijnse Kerk als voor de Oosterse Kerken. Hij stierf godvruchtig in de Heer te Rome op 2 april 2005, op de vooravond van de tweede zondag van Pasen, de zondag van de goddelijke barmhartigheid.

eerste lezing: Ef. 3, 14-21

Moogt gij, geworteld en gegrondvest in de liefde, de volheid
bereiken die de volheid van God zelf is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broeders en zusters,
ik buig mijn knieën voor de Vader,
naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt,
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven,
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn, mèt alle heiligen te vatten
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus,
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken, die de volheid van God zelf is.
Aan Hem
die, door de kracht welke in ons werkt,
bij machte is oneindig meer te volbrengen
dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden,
aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Amen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 33 (32), 1-2, 4-5, 11-12, 18-19

Refrein: De aarde is vol van de mildheid des Heren.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,
dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

vers voor het evangelie: Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens
Alleluia.

344 evangelie: Lc. 12, 49-53

Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!
Ik moet een doopsel ondergaan,
en hoe beklemd voel Ik Mij, totdat het volbracht is.
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid.
Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn,
drie zullen er staan tegenover twee
en twee tegenover drie:
de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader;
de moeder tegenover de dochter
en de dochter tegenover de moeder,
de schoonmoeder tegenover haar schoondochter
en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten