20 oktober ✝ dinsdag in de negenentwintigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

806

Lauden

Hymne

705

Psalmen

809

KS

813

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

814

KS

816

Vespers

Hymne

706

Psalmen

817

KS

820

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

eerste lezing: Ef. 2, 12-22

Christus is onze Vrede, Hij die de twee werelden
één heeft gemaakt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broeders en zusters,
bedenkt dat gij indertijd van Christus gescheiden waart,
uitgesloten van de gemeenschap van Israël,
onbekend met de beloften van het heil,
zonder hoop en zonder God in de wereld.
Thans echter zijt gij, die eertijds veraf waart,
in Christus Jezus dichtbij gekomen
door het bloed van Christus.
Want Hij is onze Vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidsmuur heeft neergehaald
door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen,
namelijk de wet der geboden met haar verordeningen.
Hij heeft vrede gesticht
door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe Mens te scheppen,
en die beiden in één lichaam met God te verzoenen
door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
Hij is gekomen
en Hij heeft vrede verkondigd aan u, die veraf waart,
en vrede aan hen, die dichtbij waren.
Want in Hem hebben wij beiden in één Geest
de toegang tot de Vader.
Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer,
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gij mee opgebouwd
tot een woonstede van God, in de Geest.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 85 (84), 9ab-10, 11-12, 13-14

Refrein: Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor alwie Hem dient,
voor elk die zijn hart voor Hem opent.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen,
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

vers voor het evangelie: 2 Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het, die in Christus
de wereld met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

evangelie: Lc. 12, 35-38

Gelukkig de dienaars
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend!
Gedraagt u als mensen,
die wachten op de terugkomst van hun heer,
die naar de bruiloft is,
om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen.
Gelukkig de dienaars,
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Hij zal zich omgorden
en hij zal hen aan tafel nodigen
en langs hen gaan om te bedienen.
Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake,
gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten