16 december ✝ Woensdag in de derde week van de advent

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

1040

Lauden

Hymne

729

Psalmen

1043

KS

48

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1047

KS

14

Vespers

Hymne

725

Psalmen

1051

KS

49

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

eerste lezing: Jes. 45, 6b-8.18.21b-25

Dauwt, hemelen, uit de hoge!

Uit de Profeet Jesaja.
Zo spreekt God de Heer:
“Ik ben de Heer, en niemand anders!
Ik boetseer het licht en Ik schep de duisternis,
Ik maak de vrede en Ik sticht het onheil!
Ik, de Heer, Ik bewerk dat alles!
Dauwt hemelen, uit den hoge
en laat de wolken gerechtigheid regenen!
De aarde moet opengaan
en het heil opschieten;
de grond moet de gerechtigheid laten ontspruiten.
Ik, de Heer, Ik heb het geschapen!
Ja, zo spreekt de Heer,
die de hemelen geschapen heeft,
Hij, de God, die de aarde geboetseerd en gemaakt heeft
en die haar in stand houdt,
Hij, die haar niet heeft gemaakt
om leeg te zijn,
maar die haar heeft geboetseerd
om bewoond te worden,
Hij zegt:
Ik ben de Heer, en niemand anders!
Naast Mij is er geen God,
geen rechtvaardige, geen reddende God.
Keert u tot Mij om gered te worden,
gij volken van alle landen der aarde,
want Ik ben God, en niemand anders.
Ik heb bij Mijzelf gezworen
en wat uit mijn mond komt is waarheid,
is een onherroepelijk woord:
Iedere knie zal voor Mij buigen
en iedere tong bij Mij zweren.
Alleen bij de Heer, zal men zeggen,
is zegepraal en kracht te vinden.
Al degenen die tegen Hem opstonden
zullen beschaamd voor Hem treden.
Maar zegevierend en roemrijk door de Heer
is heel het volk van Israël.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 85 (84) 9ab-10, 11-12, 13-14

Refrein:
Dauwt hemelen, uit den hoge
en laat de wolken gerechtigheid regenen.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

vers voor het evangelie: Ps. 80 (79, 4)

Alleluia.
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.

evangelie: Lc. 7, 18b-23

Gaat aan Johannes zeggen wat gij gezien en gehoord hebt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd ontbood Johannes een tweetal van zijn leerlingen
en stuurde ze naar de Heer om te vragen:
“Zijt Gij de Komende,
of hebben wij een ander te verwachten?”
Bij Jezus gekomen zeiden de mannen tot Hem:
“Johannes de Doper heeft ons naar U gestuurd om te vragen:
zijt Gij de Komende,
of hebben wij een ander te verwachten?”
Op dat ogenblik genas Jezus veel mensen
van ziekten, kwalen en boze geesten
en Hij schonk een groot aantal blinden het gezicht terug.
Hij gaf hun dit antwoord:
“Gaat aan Johannes zeggen wat gij gezien en gehoord hebt:
blinden zien en lammen lopen,
melaatsen worden gereinigd en doven horen,
doden staan op
en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
Gelukkig hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten