15 december ✝ Dinsdag in de derde week van de advent

Lezingen

Heilige van de dag

H. Autbertus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

1026

Lauden

Hymne

729

Psalmen

1029

KS

46

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1033

KS

11

Vespers

Hymne

725

Psalmen

1036

KS

47

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Autbertus

bisschop

Autbertus, een monnik van de abdij van Luxeuil, werd in 633 bisschop van Kamerijk maar was ook werkzaam in Henegouwen en Vlaanderen. Hij stierf omstreeks 670.

eerste lezing: Sef. 3, 1-2.9-13

Het messiaanse heil wordt beloofd aan de armen.

Uit de Profeet Sefanja.
Wee de weerspannige, bezoedelde, gewelddadige stad!
Zij luistert naar geen vermaning,
zij wil van geen onderrichting weten,
zij vertrouwt niet op de Heer
en nadert niet tot haar God.
Ik zal aan de volken
andere, reine lippen geven.
Dan zullen zij allen de Naam van de Heer aanroepen
en eensgezind Hem dienen.
Van over de rivieren van Ethiopië,
waarheen zij verstrooid zijn,
brengen zij Mij hun offers, degenen die Mij aanbidden.
Dan wordt onder u geen misdaad tegen Mij meer begaan,
waarover gij u hebt te schamen,
want Ik verwijder dan uit uw midden
de hoogmoedige pronkers;
op mijn heilige berg
zult gij u niet langer misdragen.
Ik laat bij u alleen nog over
een nederig, bescheiden volk,
dat zijn toevlucht vindt bij de Naam van de Heer:
de rest van Israël.
Zij bedrijven geen onrecht meer,
zij vertellen niet langer leugens
en in hun mond is geen arglistige tong meer te vinden.
Zij zullen weiden en rustig neerliggen
zonder dat hen nog iemand opschrikt.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 34 (33), 2-3, 6-7, 17-18, 19, 23

Refrein:
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
De Heer redt het leven van wie Hem dient,
alwie tot Hem vlucht heeft geen straf te duchten.

vers voor het evangelie

Alleluia.
De Heer komt zijn volk bevrijden;
zalig die klaar zijn om Hem te ontmoeten.
Alleluia.

evangelie: Mt. 21, 28-32

Johannes kwam en zondaars schonken hem geloof.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters
en de oudsten van het volk:
“Wat denkt ge van het volgende?
Een man had twee zonen.
Hij ging naar de eerste toe en zei:
Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.
Goed vader, antwoordde deze,
maar hij deed het niet.
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Deze antwoordde: Neen, ik wil niet;
maar later kreeg hij spijt en ging toch.
Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?”
Ze zeiden:
“De laatste.”
Toen zei Jezus hun:
“Voorwaar, Ik zeg u:
de tollenaars en de ontuchtige vrouwen
gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.
Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid;
toch hebt gij hem geen geloof geschonken,
terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen
hem wel geloof schonken.
Maar zelfs nadat ge dit had gezien,
zijt ge toch niet tot inkeer gekomen
en hebt ge hem geen geloof geschonken.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten