8 januari ✝ Vrijdag na Openbaring des Heren

Lezingen

Heilige van de dag

H. Goedele

Evangelielezing

Lezing

Hymne

738

Psalmen

962

Lauden

Hymne

739

Psalmen

964

KS

176

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

969

KS

177

Vespers

Hymne

737

Psalmen

973

KS

178

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Goedele

maagd

Goedele werd omstreeks 650 geboren te Moorsel in de omgeving van Aalst maar ontving haar opvoeding van de heilige Gertrudis in de abdij van Nijvel. Zij keerde nadien terug naar haar geboortestreek en wijdde haar leven aan het gebed en de beoefening van de naastenliefde. Zij stierf op 8 januari 712. Haar relieken werden in de lle eeuw overgebracht naar de Brusselse Sint-Michielskerk op de Molenberg, de huidige kathedraal.

eerste lezing: 1 Joh. 5, 5-13

Er zijn drie getuigen: de Geest, het water en het bloed.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.
Vrienden,
niemand kan de wereld overwinnen, dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen
niet door water alleen, maar door water en door bloed.
De Geest betuigt het,
omdat de Geest de waarheid is.
Want er zijn drie getuigen,
de Geest,
het water
en het bloed
en deze drie stemmen overeen.
Als wij het getuigenis van mensen aannemen,
dan zeker dat van God,
dat zoveel groter gezag heeft; God zelf waarborgt dit getuigenis,
dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.
Wie in de Zoon van God gelooft,
draagt Gods getuigenis in zijn hart.
Wie God geen geloof schenkt,
maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert
Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden.
En dit is de zin van het getuigenis:
God heeft ons eeuwig leven gegeven in zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft,
heeft leven gevonden;
wie de Zoon van God niet heeft,
heeft ook het leven niet.
Ik heb u deze brief geschreven
om u er van te overtuigen, dat gij eeuwig leven hebt,
gij allen die waarachtig gelooft in de Zoon van God.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Refrein:
Loof nu de Heer, Jeruzalem!
Of : Alleluia.

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God!
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk, dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

vers voor het evangelie: Mt. 4, 23

Alleluia.
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap
van het koninkrijk
en alle ziekten en alle kwalen onder het volk
genas Hij.
Alleluia.

evangelie: Lc. 5, 12-16

En terstond verdween de melaatsheid van hem.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Terwijl Jezus eens in een van de steden vertoefde,
trof Hij een man aan, die overdekt was met melaatsheid.
Toen deze Jezus zag,
wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem:
“Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.”
Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en sprak:
“Ik wil, word rein.”
En terstond verdween de melaatsheid.
Jezus verbood hem het aan iemand te zeggen.
“Maar
– zo zei Hij –
ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven
om hun het bewijs te leveren.”
In steeds wijder kring werd over Hem gesproken
en grote volksmenigten stroomden samen om Hem te horen
en om van hun kwalen genezen te worden.
Hij trok zich telkens in de eenzaamheid terug om te bidden.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten