3 november ✝ Dinsdag in de eenendertigste week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Hubertus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1657

Psalmen

1026

Lauden

Hymne

1657

Psalmen

1029

KS

1658

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1033

KS

1035

Vespers

Hymne

1662

Psalmen

1036

KS

1664

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Hubertus

bisschop

Hubertus deed aan bekeringswerk in Oost-België. Hij volgde in 705 de heilige Lambertus op als bisschop van Maastricht, maar koos Luik als bisschopsstad. Zijn plotse bekering tijdens een jachtpartij schijnt wel tot de legende te behoren. Hubertus stierf te Tervuren op 30 mei 727. De dag van 3 november is de verjaardag van de verheffing van zijn relieken (743) waarvan in 825 een gedeelte werd overgebracht naar de later naar hem genoemde stad Saint-Hubert.

eerste lezing: Fil. 2, 5-11

Hij heeft zichzelf vernederd;
daarom heeft God Hem hoog verheven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.
Broeders en zusters,
die gezindheid moet onder u heersen,
welke Christus Jezus bezielde.
Hij die bestond in goddelijke majesteit,
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen
heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de Naam verleend,
die boven alle namen is.
Opdat bij het noemen van zijn Naam
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde;
en iedere tong zou belijden,
tot eer van God de Vader
Jezus Christus is de Heer.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 22 (21), 26b-27, 28-30a, 31-32

Refrein: Voor heel de menigte zal ik U prijzen, Heer.

U dank ik voor het oog van de godvrezenden.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem,
hun moed zal weer herleven.

Dan zullen alle landen van de aarde
de Heer gedenken en zich tot Hem keren;
en nedervallen zullen voor zijn Aangezicht
de stammen en de volken overal.

Want aan de Heer komt toe het koningschap,
Hij is de heerser over alle naties.
Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden.
Mijn ziel zal voor zijn Aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.

Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden:
dit heeft de Heer gedaan.

vers voor het evangelie: Joh. 6, 64b.69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven,
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

evangelie: Lc. 14, 15-24

Haast je naar de straten en stegen van de stad,
en nodig de mensen dringend uit binnen te komen,
want mijn huis moet vol worden.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei een der tafelgenoten tot Jezus:
“Gelukkig al wie zijn maaltijd zal houden in het Rijk Gods.”
Hij antwoordde hem:
“Zeker iemand gaf een groot maal en nodigde veel gasten.
Op het uur van de maaltijd zond hij zijn dienaar
om aan de genodigden te zeggen: Komt, alles is gereed.
Maar zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen.
De eerste liet hem zeggen:
Ik heb een akker gekocht
en moet die noodzakelijk gaan bekijken,
ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen.
Een tweede zei:
Ik heb vijf span ossen gekocht en moet ze gaan proberen,
ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen.
Weer een ander:
Ik ben zo pas getrouwd; daarom kan ik niet komen.
Bij zijn thuiskomst
bracht die dienaar dat alles aan zijn meester over.
Nu ontstak de heer des huizes in toorn en beval aan zijn dienaar:
Haast je naar de straten en stegen van de stad
en breng de armen, gebrekkigen,
blinden en kreupelen hier binnen.
Toen de dienaar hem zei:
Heer, wat gij bevolen hebt, is gebeurd
en nog is er plaats,
droeg de heer zijn dienaar op:
Ga naar de wegen en de binnenpaden
en nodig de mensen dringend uit binnen te komen,
want mijn huis moet vol worden.
Ik zeg u:
Geen enkel van de mannen, die het eerst genodigd waren,
zal van mijn feestmaal proeven.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten